Starostwo Powiatowe w Sławnie

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO w 2018 r.

Kwalifikacja wojskowa to zespół czynności realizowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta), powiatowe komisje lekarskie i Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

W ramach kwalifikacji wojskowych wykonuje się:
1. Sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowych;
2. Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony;
4. Założenie (aktualizacja) ewidencji wojskowej;
5. Wydanie wojskowych dokumentów osobistych;
6. Przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowych do rezerwy;
7. Przygotowanie do ochotniczych form służby wojskowej.

W 2018 roku kwalifikacji wojskowej podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 1999 roku;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia:
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. Kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944).

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Zgłaszający się do kwalifikacji wojskowej winni posiadać:

1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Posiadaną dokumentację lekarską dotyczącą stanu zdrowia.
3. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 (bez nakrycia głowy).
4. Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Na terenie Powiatu Sławieńskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od  05 do 23 marca 2018 roku.

Miejscem stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej jest:

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie,
ul. Sempołowskiej 2
(Budynek klas nauczania technicznego – obok boiska „Orlik 2012”)

Dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej poszczególnych gmin powiatu wyznaczono dni:

 Miasto Darłowo  05-08.03.2018 r.
 Gmina Darłowo  09-12.03.2018 r.
 Gmina Postomino  13-14.03.2018 r.
 Gmina Malechowo  14-15.03.2018 r.
 Miasto Sławno  16-19.03.2018 r.
 Gmina Sławno  20-21.03.2018 r.
 Kobiety  22.03.2018 r.
 Dzień dodatkowy  23.03.2018 r.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt (burmistrz) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby, które nie stawiają się do kwalifikacji wojskowej, odmawiają poddaniu się badaniom, nie wykonują badań specjalistycznych zleconych przez komisję lekarską lub nie zgłaszają się z wynikami tych badań ponoszą odpowiedzialność karną na podstawie art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2217 z późn. zm.).

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem