Starostwo Powiatowe w Sławnie

Ogłoszenie - wycinka krzaków wzdłuż dróg powiatowych

Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno zaprasza do składania ofert na wycinkę krzaków wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wycinka krzaków wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego.
1. Zakresu robót zostanie wskazany i uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego.
2. Zanieczyszczenie naniesione na jezdnie w wyniku prowadzenia robót związanych z wycinką krzaków Wykonawca winien natychmiast usunąć.
3. W trakcie prowadzenia robót odcinek drogi należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Projekt oznakowania robót należy sporządzić i uzgodnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty wykonania projektu ponosi Wykonawca.
5. Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca.
6. Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz skutki prawne i materialne złego prowadzenia robót ponosi Wykonawca.
7. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
8. Po zakończeniu robót należy dokonać obmiaru i odbioru wykonanych robót z udziałem Przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe netto (zł/mb).

Czytaj więcej: Ogłoszenie - wycinka krzaków wzdłuż dróg powiatowych 

Ogłoszenie - Dwukrotne koszenie poboczy oraz rowów

Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno zaprasza do składania ofert na wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy oraz rowów przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Sławieńskiego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem wykonania jest dwukrotne koszenie poboczy oraz rowów przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Sławieńskiego.
Wykonanie robót:

Czytaj więcej: Ogłoszenie - Dwukrotne koszenie poboczy oraz rowów 

Już niebawem nowa droga Pałowo - Pałówko!

W dniu 13 listopada 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Na dziesiątym miejscu na powyższej liście znalazł się wniosek złożony przez Powiat Sławieński na realizację zadania pn. "Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3742Z Tyń - Pałówko a odcinku Pałowo - Pałówko. Całkowita wartość projektu wynosi 3.689.499,62 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 1.844.749,81 zł.
Długość odcinka przeznaczonego do przebudowy wynosi 2, 636 km. W ramach zadania zostanie poszerzona jezdnia z wykonaniem nakładki z betonu asfaltowego, zostaną wykonane chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy do posesji, oczyszczone rowy, itp.
Do końca listopada nastąpi ogłoszenie przez wojewodę ostatecznej listy rankingowej.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem