Starostwo Powiatowe w Sławnie

Ogłoszenie - Dwukrotne koszenie poboczy oraz rowów

Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno zaprasza do składania ofert na wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy oraz rowów przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Sławieńskiego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem wykonania jest dwukrotne koszenie poboczy oraz rowów przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Sławieńskiego.
Wykonanie robót:

1. Zakresu robót zostanie wskazany i uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego.
2. Koszenie traw i chwastów (z zakresem koszenia ujętym w załączniku nr 2 do ogłoszenia) po obu stronach jezdni, winno być wykonywane kosiarkami bijakowymi w terminach:
a) pierwsze koszenie - w miesiącu maj - czerwiec 2018 r.,
b) drugie koszenie - w miesiącu sierpień – wrzesień 2018 r.
Dokładny termin rozpoczęcia koszenia podaje każdorazowo Zamawiający.
Szerokość koszenia obejmuje 2,0 m pobocza oraz 0,5 m skarpy rowu.
3. Przy elementach typu: bariery, poręcze energochłonne, znaki pionowe oraz drzewa należy trawę i chwasty dokaszać ręcznie. Przy drzewach należy zachować środki ostrożności związane z ochroną drzew.
4. W celu poprawienia widoczności na łukach należy dokonać poszerzenia w zależności od promienia łuku.
5. W okolicy skrzyżowania należy wyznaczyć i wykosić trójkąt widoczności.
6. Zwiększenie zakresu robót może być wykonane po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.
7. Zanieczyszczenie naniesione na jezdnie w wyniku prowadzenia robót związanych z koszeniem poboczy Wykonawca winien natychmiast usunąć.
8. W trakcie prowadzenia robót odcinek drogi należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Projekt oznakowania robót należy sporządzić i uzgodnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty wykonania projektu ponosi Wykonawca.
10. Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca.
11. Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz skutki prawne i materialne złego prowadzenia robót ponosi Wykonawca.
12. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
13. Po zakończeniu robót należy dokonać obmiaru i odbioru wykonanych robót z udziałem Przedstawiciela Zamawiającego.

II. Termin wykonania zamówienia
a) pierwsze koszenie - w okresie od 5 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.,
b) drugie koszenie - w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.

Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe netto (zł/m2).
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert na wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy oraz rowów przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Sławieńskiego do godz. 9:00 do dnia 6 lutego 2018 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a.
Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy oraz rowów przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Sławieńskiego - Nie otwierać przed dniem 6 lutego 2018 roku godzina 9:00” zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

Pobierz załącznik nr 1, plik z rozszerzeniem PDF o wielkości 72,8KB, nowe okno

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem