Starostwo Powiatowe w Sławnie

OGŁOSZENIE- WYCINKA KRZAKÓW

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
zaprasza do składania ofert na wycinkę krzaków wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wycinka krzaków wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego.
1. Zakresu robót zostanie wskazany i uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego.
2. Zanieczyszczenie naniesione na jezdnie w wyniku prowadzenia robót związanych   z wycinką krzaków Wykonawca winien natychmiast usunąć.
3. W trakcie prowadzenia robót odcinek drogi należy oznakować zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
4. Projekt oznakowania robót należy sporządzić i uzgodnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty wykonania projektu ponosi Wykonawca.
5. Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca.
6. Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz skutki prawne  i materialne złego prowadzenia robót ponosi Wykonawca.
7. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
8. Po zakończeniu robót należy dokonać obmiaru i odbioru wykonanych robót z udziałem Przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe netto (zł/mb).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert na wycinkę krzaków wzdłuż dróg powiatowych w terminie do godz. 9:00 do dnia 15 stycznia 2015 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wycinkę krzaków wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego - Nie otwierać przed dniem  15 stycznia 2015 roku godzina 9:00” zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem