Starostwo Powiatowe w Sławnie

OGŁOSZENIE- WYKONANIE ROWÓW TRAPEZOWYCH

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
zaprasza do składania ofert na: wykonaniu rowów trapezowych wzdłuż dróg powiatowych, odtworzeniu rowów trapezowych wzdłuż dróg powiatowych oraz ścince poboczy wzdłuż dróg powiatowych


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
- wykonaniu rowów trapezowych wzdłuż dróg powiatowych (kopanie mechaniczne rowu o głębokości 1,5 m i szerokość dna 50 cm wraz z wyprofilowaniem skarp i wywozem urobku);
- odtworzeniu rowów trapezowych wzdłuż dróg powiatowych (odtworzenie istniejących rowów -  profil rowu: dno rowu – 0,4;, skarpa i przeciwskarpa od 1:1 do 1:1; głębokość – 1,0 m wraz z wyprofilowaniem i wywozem urobku);
-ścince poboczy wzdłuż dróg powiatowych.


Zakresu robót zostanie wskazany i uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego.
Ceny za poszczególne roboty proszę określić w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w terminie do godz. 9:00  do  dnia 15 stycznia 2015 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a.
Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie rowów i poboczy na drogach powiatowych - Nie otwierać przed dniem 15 stycznia 2015 roku godzina 9:00” zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem