Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na IV Sesję Rady Powiatu w Sławnie

MIESZKAŃCY POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

Uprzejmie zapraszam na IV Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2 a.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

- otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,

- zatwierdzenie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu w Sławnie.

2. Trybuna obywatelska.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z III Sesji Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 1)

5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 2).

6. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w aspekcie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie za rok 2014 (druk nr 3).

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania założonych celów i kierunków działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie oraz krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na terenie powiatu sławieńskiego w 2014r.(druk nr 4).

8. Przyjęcie celów i kierunków działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu sławieńskiego na rok 2015 (druk nr 5).

9. Przyjęcie sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Sławnie za rok 2014 (druk nr 6).

10. Podjęcie uchwały w sprawieuchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2015 (druk nr 7).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie na 2015 rok (druk nr 8).

12. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. (druk nr 9)

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Darłowo zadań z zakresu utrzymania i ochrony dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy Miasto Darłowo (druk nr 10).

14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Postomino zadań z zakresu utrzymania i ochrony drogi powiatowej nr 3732Z Rusinowo-Jarosławiec-Naćmierz- Grzybno- ul. Bałtycka w Jarosławcu (druk nr 11).

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej gminie Miasto Darłowo na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy Miasto Darłowo (druk nr 12).

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Postomino na utrzymanie i ochronę drogi powiatowej nr 3732Z Rusinowo -Jarosławiec - Naćmierz -Grzybno -ul. Bałtycka w Jarosławcu (druk nr 13).

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu sławieńskiego w 2015r.( druk nr 14).

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych (druk nr 15).

19. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Sławnie (druk nr 16).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015r. (druk nr 17).

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sławnie (druk nr 18).

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/III/48/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 19).

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

24. Wnioski i oświadczenia radnych.

25. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Wojciech Ludwikowski

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem