Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zarząd Powiatu w Sławnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2014 r. poz.1118, zm. poz.1146, poz.1138 ) oraz Uchwały Nr XLVII/IV/253/14 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2015 rok.

Zarząd Powiatu w Sławnie
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie:
- wspierania osób niepełnosprawnych
-upowszechniania kultury fizycznej
-promocji i organizacji wolontariatu
-kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

Szczegółowy zakres zadań i wysokość środków na realizację zadań objętych konkursem:
a) w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:
- prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
- organizowanie i prowadzenie warsztatów i grup środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących te osoby,
- organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe,
- organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych., sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,
- promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
- prowadzenie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
b) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej:
- organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu w szczególności o charakterze otwartym,
- popularyzacja rekreacji ruchowej,
c) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:
-  promowanie wolontariatu w dziedzinach życia społecznego,
-  organizowanie i prowadzenie akcji wolontariatu,
- promocja dostępnych form pomocy,
d) w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji na terenie Powiatu, w szczególności związanych z promocją dziedzictwa kulturowego,
- udział w festiwalach , przeglądach i konkursach oraz w innych przedsięwzięciach kulturalnych,
- organizowanie warsztatów twórczych ,
1. Wysokość środków na realizację zadań objętych konkursem:
Ogółem środki przeznaczone na realizację zadań w 2015r. wynoszą 50.000 zł. z podziałem:
- wspieranie osób niepełnosprawnych - 17.000 zł.
- kultura - 11.000 zł.
- kultura fizyczna - 11.000 zł.
- promocja i organizacja wolontariatu - 11.000 zł.
Wysokość przekazanych dotacji w roku 2014 wyniosła 41 980,52 zł.
2. Cel konkursu :
Celem konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych Powiatu Sławieńskiego, na które ogłoszony jest niniejszy otwarty konkurs ofert.
3. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacje przyznaje się zgodnie w ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o ( tj. Dz.U z 2014 r. poz.1118, zm. poz.1146, poz.1138) oraz Uchwałą Nr XLVII/IV/253/14 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2015 rok.
4. Termin i warunki realizacji zadania:
1)      Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015r.
2)      Realizacja zadania nastąpi w formie wspierania wykonania zadania.
3)      Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2014 r. poz.1118, zm. poz.1146, poz.1138).
4)      Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzu zgodnie z zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 Nr 6 poz. 25). Do oferty należy dołączyć załączniki:
- Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).
- W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
5) Podstawą zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem) jest uchwała Zarządu Powiatu w Sławnie w sprawie wyboru i dofinansowania oferty.
6) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w/g wzoru określonego w zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
7) Uruchomienie środków finansowych na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Sławnie a podmiotem (podmiotami), którego oferta została wybrana.
5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 kwietnia 2015 r. do godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2 A z dopiskiem „Oferta w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 02 kwietnia 2015”
6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 20 dni od upłynięcia terminu składania ofert.Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz na stronie internetowej Powiatu Sławieńskiego ( www.powiatslawno.pl ).
2) Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie oraz nie spełniające wymogów z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2014 r. poz.1118, zm. poz.1146, poz.1138) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3) Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2014 r. poz.1118, zm. poz.1146, poz.1138), w szczególności przepisy zawarte w art. 14 oraz art. 15 ustawy.

 

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem