Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Starostwo Powiatowe w Sławnie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku ogłoszonego Uchwałą Nr XII/56/15 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 marca 2015 r.

 

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych:

1. W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- osoby , które zostały zgłoszone przez Zarząd organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej/ich reprezentowania w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z wyłączeniem osób - reprezentujących organizacje oraz podmioty biorące udział w konkursie;

- są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

- mają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów;

2. Zgłoszenia na członków komisji konkursowych (załącznik nr1) podpisane przez zainteresowaną osobę oraz Zarząd organizacji zgłaszającej należy złożyć osobiście lub przesłać do Starostwa Powiatowego w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a do dnia 18.03.2015 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Zadania komisji konkursowej są następujące:

- ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;

- ocena złożonych ofert pod względem formalnym;

- proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem