Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zarząd Powiatu w Sławnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz. U z 2014 r. poz.1118, poz.1138, poz. 1146, z 2015 r. poz. 1225, poz. 1333, poz. 1339, poz. 1777 ) oraz uchwały Nr X/V/77/15 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2016 rok.
Zarząd Powiatu w Sławnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.


1. Szczegółowy zakres zadania:
- prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
- organizowanie i prowadzenie warsztatów i grup środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących te osoby,
- organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe,
- organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych., sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,
- promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
- prowadzenie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
2. Wysokość środków na realizację zadań objętych konkursem 20.000 zł.
Ogółem środki przeznaczone na realizację zadań w 2016 r. wynoszą 50.000 zł. z podziałem:
- wspieranie osób niepełnosprawnych - 20.000 zł.
- kultura - 15.000 zł.
- kultura fizyczna - 15.000 zł.
Wysokość przekazanych dotacji w roku 2015 wyniosła 39.000 zł.
3. Cel konkursu :
Celem konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych Powiatu Sławieńskiego, na które ogłoszony jest niniejszy otwarty konkurs ofert.
4. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacje przyznaje się zgodnie w ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U z 2014 r. poz.1118, poz.1138, poz. 1146, z 2015 r. poz. 1225, poz. 1333, poz. 1339, poz. 1777) oraz Uchwały Nr X/V/77/15 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2016 rok.
5. Termin i warunki realizacji zadania:
1) Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 r.
2) Realizacja zadania nastąpi w formie wspierania wykonania zadania.
3) Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2014 r. poz.1118, poz.1138, poz. 1146, z 2015 r. poz. 1225, poz. 1333, poz. 1339, poz. 1777 ).
4) Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzu zgodnie z zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 Nr 6 poz. 25). Do oferty należy dołączyć załączniki:
- Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).
- W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
5) Podstawą zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem) jest uchwała Zarządu Powiatu w Sławnie w sprawie wyboru i dofinansowania oferty.
6) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w/g wzoru określonego w zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
7) Uruchomienie środków finansowych na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Sławnie a podmiotem (podmiotami), którego oferta została wybrana.
6. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2016 r. do godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2 A z dopiskiem „Oferta w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 15 marca 2016 r.”
7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 20 dni od upłynięcia terminu składania ofert. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz na stronie internetowej Powiatu Sławieńskiego ( www.powiatslawno.pl ).
2) Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie oraz nie spełniające wymogów z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz. U z 2014 r. poz.1118, poz.1138, poz. 1146, z 2015 r. poz. 1225, poz. 1333, poz. 1339, poz. 1777 ) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3) Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2014 r. poz.1118, poz.1138, poz. 1146, z 2015 r. poz. 1225, poz. 1333, poz. 1339, poz. 1777 ), w szczególności przepisy zawarte w art. 14 oraz art. 15 ustawy.

 

Dokumentacja dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (link, serwis zewnętrzny, nowe okno)

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem