Starostwo Powiatowe w Sławnie

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO w 2017 r.

Kwalifikacja wojskowa to zespół czynności realizowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta), powiatowe komisje lekarskie i Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

W ramach kwalifikacji wojskowych wykonuje się:
1. Sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowych;
2. Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony;
4. Założenie (aktualizacja) ewidencji wojskowej;
5. Wydanie wojskowych dokumentów osobistych;
6. Przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowych do rezerwy;
7. Przygotowanie do ochotniczych form służby wojskowej.
 


W 2017 roku kwalifikacji wojskowej podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 1998 roku;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1996 – 1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia:
-zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
-zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. Kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zgłaszający się do kwalifikacji wojskowej winni posiadać:

1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Posiadaną dokumentację lekarską dotyczącą stanu zdrowia.
3. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 (bez nakrycia głowy).
4. Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Na terenie Powiatu Sławieńskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od  01 do 22 marca 2017 roku.

Miejscem stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej jest:

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie,
ul. Sempołowskiej 2
        (Budynek klas nauczania technicznego – obok boiska „Orlik 2012”)

Dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej poszczególnych gmin powiatu wyznaczono dni:

Miasto Darłowo  01-07.03.2017 r.
Gmina Darłowo  07-08.03.2017 r.
Gmina Postomino 09-10.03.2017 r.
Gmina Malechowo 13-14.03.2017 r.
Miasto Sławno  14-16.03.2017 r.
Gmina Sławno  17-20.03.2017 r.
Kobiety 21.03.2017 r.
Dzień dodatkowy 22.03.2017 r.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt (burmistrz) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby, które nie stawiają się do kwalifikacji wojskowej, odmawiają poddaniu się badaniom, nie wykonują badań specjalistycznych zleconych przez komisję lekarską lub nie zgłaszają się z wynikami tych badań ponoszą odpowiedzialność karną na podstawie art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 1534, poz. 2138).

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem