Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na XXV Sesję Rady Powiatu w Sławnie V kadencji, która odbędzie się w dniu 31 marca 2017r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek  obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXIV  Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      
2.  Trybuna obywatelska.

3.  Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 1).

5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie  z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).

6.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania założonych celów i kierunków działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie oraz krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na terenie powiatu sławieńskiego w 2016r. (druk nr 3).

7. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w aspekcie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie za rok 2016 (druk nr 4 ).

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Sławnie oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sławieńskiego w roku 2016 (druk nr 5).

9. Przyjęcie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2016r. (druk nr 6).

10. Podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru realizacji wspólnie z Powiatem Koszalińskim oraz Gminą Sianów inwestycji pn. ,,Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów – przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3541Z Kawno-Sieciemin (druk nr 7).

11. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół  i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania (druk nr 8).

12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sławieńskiego (druk nr 9).
13. Podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017r. (druk nr 10).
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  położonym na obszarze powiatu sławieńskiego w 2017r. (druk nr 11).
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie sesji.    

                                                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                                               Wojciech Ludwikowski

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem