Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Powiatu w Sławnie

MIESZKAŃCY POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO
Uprzejmie zapraszam na XXVII Sesję Rady Powiatu w Sławnie V kadencji, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu w Sławnie.
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XXVI Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 kwietnia 2017r.(druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 2).
6. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie za 2016r. (druk nr 3).
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie'' za 2016r. (druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok 2016 (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu sławieńskiego za rok 2016 (druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017r. (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2016 rok (druk nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sławnie z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2016 rok (druk nr 9).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno- wychowawczych Panią Magdalenę Miszke dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie (druk nr 10)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno- wychowawczych Panią Renatę Biernacką dyrektora Zespołu Szkól im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie (druk nr 11).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Szpitala Powiatowego w Sławnie (druk nr 12).
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Sławnie za rok 2016 (druk nr 13).
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Wojciech Ludwikowski

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem