Starostwo Powiatowe w Sławnie

DARŁOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie:
I
Zakres tematyczny operacji - Przed. 1.1.2: Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku, w ramach następujących celów:
Cel ogólny 1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.
Cel szczegółowy 1.1: Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz dywersyfikacja dochodów
lub zatrudnienia na obszarze LSR do 2022 roku.
Cel zgodnie z Rozporządzeniem1 - § 2 pkt 1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 250 000,00 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Forma wsparcia: Wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.

II
Zakres tematyczny operacji - Przed. 2.1.1: Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku, w ramach następujących celów:
Cel ogólny 2: Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 r.
Cel szczegółowy 2.1: Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2022 roku.
Cel zgodnie z Rozporządzeniem1 - § 2 pkt 4: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.
Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 800 000,00 zł. (jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100).
Forma wsparcia: Wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/20142 – w wysokości do 85% tych kosztów.

INFORMACJE WSPÓLNE:
Termin naboru: od 29.06.2017 r. do 28.07.2017 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, 76-150 Darłowo, ul. Tynieckiego 2, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 do 16.00.
Warunki udzielenie wsparcia:
- Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub poprzez osobę posiadającą odpowiednie do tego pełnomocnictwa – dwa egzemplarze w formie papierowej (oryginał z podaniem spisu treści i liczby załączników oraz kopia wniosku z załącznikami),
- Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju DLGR. Rozumie się przez to operację, która:
1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
2) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,
3) jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,
4) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,
- Operacja jest zgodna z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r1,
- Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby punktów, podanej w lokalnych kryteriach wyboru dla danego przedsięwzięcia.
Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
1. Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” wraz niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w sekcji B.VIII. Informacja o załącznikach.
2. Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty, oświadczenia lub inne załączniki potwierdzające zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji; LSR; formularz wniosku o udzielenie wsparcia; formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz na stronach internetowych:
- Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – www.dlgr.com.pl
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – www.poryby.wzp.pl
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, ul. Tynieckiego 2, pokój nr 9, 76-150 Darłowo, tel. 94 307 03 31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020
2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006, (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem