Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na XXXI Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 26 października  2017r. o godz. 10:00  w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie  przy  ul. Sempołowskiej 2a..

Proponowany porządek obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu w Sławnie.    
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał z XXX Sesji Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie  z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 2).
6. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Sławnie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2016r. (druk nr 3).
7. Przyjęcie informacji Starosty Sławieńskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2016r. (druk nr 4).
8. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie z działalności za I półrocze 2017r. (druk nr 5).
9. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Sławieńskiego za rok szkolny 2016/2017 (druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie'' na 2018 rok (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (druk  nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017r. (druk nr 9).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030 (druk nr 10).
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/V/212/17  Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2017r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy-wg. algorytmu w 2017r. (druk nr 11).
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie sesji.                                                                          
                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                    Wojciech Ludwikowski

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem