Starostwo Powiatowe w Sławnie

OGŁOSZENIE - zaproszenie do składania ofert na wycinkę krzaków wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wycinka krzaków wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego.
1. Zakresu robót zostanie wskazany i uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego.
2. Zanieczyszczenie naniesione na jezdnie w wyniku prowadzenia robót związanych z wycinką krzaków Wykonawca winien natychmiast usunąć.
3. W trakcie prowadzenia robót odcinek drogi należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Projekt oznakowania robót należy sporządzić i uzgodnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty wykonania projektu ponosi Wykonawca.
5. Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca.
6. Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz skutki prawne i materialne złego prowadzenia robót ponosi Wykonawca.
7. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
8. Po zakończeniu robót należy dokonać obmiaru i odbioru wykonanych robót z udziałem Przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe netto (zł/mb).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert na wycinkę krzaków wzdłuż dróg powiatowych w terminie do godz. 9:30 do dnia 15 marca 2018 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a.
Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wycinkę krzaków wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego - Nie otwierać przed dniem 15 marca 2018 roku godzina 9:30” zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem