Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Sławnie V kadencji, która odbędzie się w dniu 29 maja 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy
ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      
2.  Trybuna obywatelska.

3.  Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie  z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 marca 2018 i XXXVII Nadzwyczajnej Sesji  Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2018 r.(druk nr 1).

5.  Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie  z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 2).

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie za 2017r. (druk nr 3).

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego (druk nr 4).  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (druk nr 5).

9. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia  Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sławieńskim na lata 2018-2020 (druk nr 6).  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu sławieńskiego za rok 2017r. (druk nr 7).

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2017rok (druk nr 8).  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sławnie z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2017r rok. (druk nr 9).  

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie sesji.    
                                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                                     Andrzej Protasewicz

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem