Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na XXXIX Sesję Rady Powiatu  w Sławnie V kadencji, która  odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego  w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      

2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 maja 2018r. (druk nr 1).

5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 2).

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie'' za 2017r.(druk nr 3).

7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030 (druk nr 4).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018r.(druk nr 5).

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok 2017 (druk nr 6).

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału obszaru województwa zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do sejmiku województwa (druk nr 7).

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zielona Góra w zakresie kształcenia zawodowego (druk nr 8).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/IV/165/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli (druk nr 9).

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu sławieńskiego na rok 2018 ( druk nr 10).

14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i wskazania przedstawiciela Powiatu Sławieńskiego w składzie Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 11).

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie z realizacji rocznego planu kontroli za 2017r. (druk nr 12).

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wnioski i oświadczenia radnych.

18. Zamknięcie sesji.

                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                        Andrzej Protasewicz

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem