Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - usuwanie statków lub innych obiektów pływających

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania polegającego na usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie  Powiatu Sławieńskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu  lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez  wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani pozostawienie go na strzeżonym parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie  lub przechowywanie – zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia  2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 tj.)

I. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu               
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1576 tj.) określonego w art. 4 pkt. 8.
II. Przedmiot zapytania: usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sławieńskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub przystani pozostawienie go na strzeżonym własnym parkingu do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie lub przechowywanie.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 34500000-2, 50118110-9, 98351100-9

III.W ofercie należy podać następujące dane:
      1. Proponowaną cenę (netto i brutto) usługi polegające na usunięciu:
          * rowerów wodnych i skuterów wodnych
          * poduszkowców
          * statków o długości kadłuba do 10 m
          * statków o długości kadłuba do 20 m
          * statków o długości kadłuba powyżej 20 m
      2. Proponowaną cenę (netto i brutto) za każdą dobę przechowywania dla:
          * rowerów wodnych i skuterów wodnych
          * poduszkowców
          * statków o długości kadłuba do 10 m
          * statków o długości kadłuba do 20 m
          * statków o długości kadłuba powyżej 20 m
      3. Proponowany sposób zabezpieczenia statków i innych obiektów pływających (miejsce             
          postoju, informacji nt. oświetlenia i monitoringu).
      4. Deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia.
IV. Do oferty należy załączyć oświadczenie, że:
1.   Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i możliwości techniczno-organizacyjne gwarantujące wykonanie powyższych usług.
2.   Oferent podejmuje się całodobowej dyspozycyjności w zakresie usług objętych ofertą .
V.  Kryterium oceny oferty – 100% cena
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy umieścić w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty i złożyć najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2018 roku  do godz.10.00  w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, wysłać listownie na adres Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno.
/decyduje data wpływu/
Na kopercie należy umieścić dopisek:
„Zapytanie ofertowe  nr BS.5520.1.2018.VI nie otwierać do dnia 06.08.2018 r. do godz. 11.00 ”
VII. Zapytanie o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:  Pani Katarzyna Gut, Pan Adam Poprawski
Starostwo Powiatowe w Sławnie  – nr tel. 059 810 64 24 wew. 424

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem