Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XL Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam XL Sesję Rady Powiatu w Sławnie V kadencji, która odbędzie się w dniu
7 września 2018r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie
przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      

2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 czerwca  2018r. (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie  z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 2).
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie za okres 6 miesięcy 2018r.(druk nr 3).
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za I półrocze 2018 roku (druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok 2017 (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały  w sprawie  zwolnienia w całości  z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno- wychowawczych Pani Magdaleny Miszke dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie (druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXXVI/V/257/18  Rady  Powiatu w Sławnie z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek  bankowy -wg algorytmu w 2018r., (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z podejmowanych działań w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2017 za rok 2017 (druk nr 8).
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie sesji.    

                                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                                           Andrzej Protasewicz

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem