Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019r. przez organizacje pozarządowe.

Starostwo Powiatowe w Sławnie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku ogłoszonego Uchwałą Nr CXC/782/18 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2018 r.

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych:
1. W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- osoby , które zostały zgłoszone przez Zarząd organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej/ich reprezentowania w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz podmioty biorące udział w konkursie;
- są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
- mają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów;
2. Zgłoszenia na członków komisji konkursowych (załącznik nr 1) podpisane przez zainteresowaną osobę oraz Zarząd organizacji zgłaszającej należy złożyć osobiście lub przesłać drogą listową do Starostwa Powiatowego w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a do dnia 29.11.2018 r. do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Sławnie.
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Zadania komisji konkursowej są następujące:
- ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
- ocena złożonych ofert pod względem formalnym;

Załącznik nr 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU OGŁOSZONEGO UCHWAŁĄ NR CXC/782/18.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem