Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na II Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na  II Sesję Rady Powiatu  w Sławnie VI kadencji, która  odbędzie się w dniu  6 grudnia  2018r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego  w Sławnie przy
ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał z XLII Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 18 października 2018 i XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2018 (druk nr 1).

5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie  z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 2).

6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Sławieńskiego za rok szkolny 2017/2018 (druk nr 3).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018r  (druk nr 4).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć Pani Doroty Frąszczak dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie (druk nr 5).

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Sławieński do realizacji niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (druk nr 6).

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (druk nr 7).

11. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/V/257/18 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy-wg.algorytmu w 2018r.(druk nr 8).

12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i skazania przedstawiciela Powiatu Sławieńskiego w składzie Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 9).

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 10).

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 11).

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu działania Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 12).

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 13).

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 14).

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 15).

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 16).

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 17).

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  wynagrodzenia miesięcznego Starosty Sławieńskiego
(druk nr 18).

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Zamknięcie sesji.    

                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                  /-/
                                                                                        Tomasz Bobin

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem