Starostwo Powiatowe w Sławnie

DARŁOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie:
I
Zakres tematyczny operacji - Przed. 1.1.2: Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku, w ramach następujących celów:
Cel ogólny 1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.
Cel szczegółowy 1.1: Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz dywersyfikacja dochodów
lub zatrudnienia na obszarze LSR do 2022 roku.
Cel zgodnie z Rozporządzeniem1 - § 2 pkt 1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 250 000,00 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Forma wsparcia: Wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.

Czytaj więcej: DARŁOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem