Starostwo Powiatowe w Sławnie

I Powiatowe Targi Zawodoznawcze.

W piątek, 20 marca 2015 r. odbyły się I Targi Zawodoznawcze pod patronatem Starosty Sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego zorganizowane przez Zespół Szkół Morskich w Darłowie. Podczas otwarcia Starosta zachęcał wszystkich przybyłych uczniów oraz gości do zapoznania się z ofertą wystawców. Na terenie szkoły odbył się piknik naukowy dotyczący zagadnień związanych z źródłami energii odnawialnej, realizowany w ramach projektu „Zielona Energia w Szkołach”. W ramach targów uczniowie mogli również poznać szkołę, jej dorobek, historię oraz zwiedzić internat, warsztaty i szkolny statek. W imprezie uczestniczyli również Dyrektor Zespołu Szkół Morskich Magdalena Miszke, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  Krystyna Sokolińska oraz Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dorota Frąszczak

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Starostwo Powiatowe w Sławnie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku ogłoszonego Uchwałą Nr XII/56/15 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 marca 2015 r.

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej  w otwartym konkursie ofert na realizację...

Zarząd Powiatu w Sławnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2014 r. poz.1118, zm. poz.1146, poz.1138 ) oraz Uchwały Nr XLVII/IV/253/14 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2015 rok.

Zarząd Powiatu w Sławnie
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie:
- wspierania osób niepełnosprawnych
-upowszechniania kultury fizycznej
-promocji i organizacji wolontariatu
-kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Czytaj więcej: Zarząd Powiatu w Sławnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem