Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego zapewniających całodobową specjalistyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego-Sławno, działka nr 335 (Bi)

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  I przetargu ustnego nieograniczonego:

Czytaj więcej: Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego-Sławno, działka nr 335 (Bi) 

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem