Starostwo Powiatowe w Sławnie

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości - Podgórki

Zarząd Powiatu w Sławnie zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 906, 1200), § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, ze zm.) i wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie w dniach od 27 marca do 17 kwietnia 2015 roku i poprzez umieszczenie w „Obserwatorze Lokalnym” oraz biuletynie informacji publicznej ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, położonej w jednostce ewidencyjnej 321304_2-Malechowo, obręb 0020-Podgórki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:

Dane nieruchomości
LpNr działki (rodzaj użytkuPowierzchnia
(ha)
Cena wywoławcza
nieruchomości brutto zł.
Wysokość
wpłaty wadium
w gotówce
1. 189/61 (Bi, Bz) 2, 2962 ha 216 600,00 w tym:
grunt: 70 490,00
budynki: 146 170,00
21 700,00 zł.

Opis nieruchomości:

Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla działki nr 189/61,  prowadzi księgę wieczystą KO1K/00048706/1. W planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Malechowo Uchwałą Nr XIX/112/96 z dnia 30.12.1996 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Koszalińskiego Nr 5, poz. 22   z dnia 21.02.1997 r. – dz. nr 189/61 stanowi teren urządzeń produkcji rolnej  -adaptacja 12 RPO, częściowo teren zieleni parkowej 16ZP.Działki nr 189/61 zabudowana jest budynkami gospodarczymi. Znajduje się w granicach wsi przy drodze do Ostrowca. Od strony drogi ogrodzona płotem z elementów betonowych. Południowa granica zlewa się z działką nr 189/57, nieogrodzona. Nieruchomość oznaczona jako działki nr  189/61 obr. Podgórki, gm. Malechowo, w części położona jest w granicach zabytkowego parku w m. Podgórki, wpisanego  do rejestru zabytków jako park pałacowy wraz z aleją kasztanowców, pod nr 942, decyzją z dnia 15 lutego 1997 r., Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie decyzją   nr 82.2013.K   z dnia 12 lutego 2013 r. pozwolił na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr :  189/54; 189/55; 189/56; 189/57; 189/61 obr. Podgórki. Informując jednocześnie, że sprzedaż w/w nieruchomości powinna być uwarunkowana wymogami wynikającymi z ochrony konserwatorskiej, a nabywca powinien zostać poinformowany   o obowiązkach wynikających  z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad (t.j. Dz. U. z 2014, poz.  1446  z późn. zm.) oraz  w umowie sprzedaży należy nałożyć na niego obowiązki wynikające z art.   26 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy.

Zobowiązania – brak.
Obciążenia – brak.
Termin złożenia wniosku  przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej  nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.), upłynął w dniu 8 maja  2015 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57,  w dniu  26 czerwca  2015 roku o godz. 1100.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w wysokości podanej powyżej, które winno być wniesione   w pieniądzu   PLN  w terminie do dnia  22 czerwca  2015 roku. Wadium należy wpłacić  na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a,   76-100 Sławno  – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie  nr   79 8566  0003 00004141 2000 0007. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ  środków finansowych na ww rachunek bankowy. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty, w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać odpowiednio: „wadium dz. 189/61 obr. Podgórki.
2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej:
a) dowód tożsamości
b) dowód wniesienia wadium
c) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz z  obowiązkami wynikającymi z  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1446  z późn. zm.), wraz   z podaniem numeru konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewygrania przetargu,
d) na nabywcę dz. nr 189/61 w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 26 ust. 1 w/w ustawy o ochronie zabytków   i opiece nad zabytkami zostanie nałożony obowiązek: opracowania w terminie 1 roku od dnia podpisania umowy sprzedaży : inwentaryzacji dendrologicznej wraz  z programem prac pielęgnacyjnych dla drzewostanu na terenie zabytkowego parku, programu zagospodarowania zabytkowego parku wraz z programem użytkowym oraz przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych  dla drzewostanu na terenie zabytkowego parku zgodnie  z w/w programem prac pielęgnacyjnych, uzgodnionym uprzednio z wojewódzkim konserwatorem zabytków, w   terminie    2 lat od dnia podpisania umowy sprzedaży.
e) w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym  poświadczeniem podpisu, o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
f) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, powinny przedłożyć oryginał z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 2 tygodnie oraz zgodę statutowych  organów na zakup nieruchomości,
g) w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 2 tygodnie.
h) cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U.2014.1380).
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
6. Wniesione wadium podlega:
a) zaliczeniu na poczet ceny nabycia w przypadku uczestnika, który wygrał przetarg,
b) przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zwarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
c) zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, niezwłocznie, nie później  niż trzy dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Dodatkowe informacje:
1.Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu; sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie   art. 43 ust. 1 pkt 9 i  10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów   i usług ( j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 535 z późn. zm.), cena ta, w formie pieniężnej (pieniądze PLN), jest płatna nie później niż 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.
2.Wpłaty ceny za nieruchomość należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sławnie: Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie  nr : 63 8566 0003 0000 4141 2000 0004.
3. Nabywca nabywa przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu przetargu.
4. Nabywca ponosi wszelkie koszty (opłaty notarialne, wypisów z aktu i opłaty sądowe) związane z nabyciem.
5.Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
6. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego  tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia podanego w zawiadomieniu  Zarząd Powiatu w Sławnie może odstąpić od podpisania umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Wznowienia punktów granicznych zbywanych nieruchomości wyłoniony w przetargu nabywca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
8.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2004.207.2108 z późn. zm.).
9. Wpłacenie wadium jest równoznaczne  z zapoznaniem się  z Rozporządzeniem Rady Ministrów   z dnia    14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) oraz dokumentami dotyczącymi nieruchomości.
10. Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Starosty Sławieńskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
11. Zarząd Powiatu w Sławnie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem  internetowym - www. bip.powiatslawno.pl „Nieruchomości – przetargi” oraz www.powiatslawno.pl
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym   w Sławnie przy  ul. Sempołowskiej 2a, pokój nr 74   lub pod numerem telefonu 59 810 64 75 lub 59 810 64 74.
Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Sławnie, telefon numer 59 810 64 40.

 

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem