Starostwo Powiatowe w Sławnie

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym- Darłowo, działka nr 223/1

Zarząd Powiatu w Sławnie zgodnie  z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia  21 sierpnia    1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2014 r.   poz. 518, 659, 805, 906, 1200),  § 6, § 13  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, ze zm.) ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony na  zbycie:

1.Lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 54,10 m2, składającego się z: korytarza, 2 pokoi, kuchni    i łazienki, położonego na I piętrze  budynku. Lokal wchodzi w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków numerem działki  223/1 o powierzchni 0,0268 ha,  położonej w jednostce ewidencyjnej 321301_1 Darłowo-M, przy ul. Wyspiańskiego 17,  obręb Nr 0011, Darłowo 11. Udział w nieruchomości wspólnej, tj. w niewydzielonej działce gruntu oraz   w częściach wspólnych budynku wynosi 231/1000.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej ustalona na podstawie jej wartości wynosi   69 174,00 zł.
Wadium  7 000,00 zł.

2. Lokalu  użytkowego o pow. użytkowej 46,80 m2, składającego się z: pomieszczenia warsztatowego i 2 pomieszczeń gospodarczych położonego na parterze budynku. Lokal wchodzi w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego ,oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków numerem działki  223/1 o powierzchni 0,0268 ha,  położonej w jednostce ewidencyjnej 321301_1 Darłowo-M, przy ul. Wyspiańskiego 17, obręb Nr 0011, Darłowo 11. Udział w nieruchomości wspólnej, tj. w niewydzielonej działce gruntu oraz w częściach wspólnych budynku wynosi 219/1000.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej ustalona na podstawie jej wartości wynosi  56 994,00 zł.
Wadium 5 700,00 zł.

Opis nieruchomości:
Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla działki nr 223/1,  prowadzi księgę wieczystą Nr KO1K/00014361/3.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo zatwierdzonym Uchwała Nr VII/79/07 Rady Miasta Darłowo z dnia 2007-06-19 (Dz. U. Woj. Zach. Nr 89, poz. 1531 z dnia 2007-08-14), działka nr 223/1, obręb Darłowo 11 stanowi – tereny zabudowy usługowej z zabudową zamieszkania zbiorowego „D20U,MZ”.
Zobowiązania – brak.    
Obciążenia – brak.
Termin złożenia wniosku  przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej  nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), upłynął w dniu 2 grudnia 2014 r.
Termin poprzedniego przetargu:  10 kwietnia 2015 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57,  w dniu  30 czerwca 2015 roku, wg kolejności podanej w ogłoszeniu tj.:
 - lokal mieszkalny nr 2 o godz. 10.00 .
- lokal użytkowy o godz. 11.00.

Warunki przetargów

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium, w pieniądzu PLN  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 26 czerwca 2015 roku.
Wadium należy wpłacić  na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno  – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie nr 79 8566  0003 00004141 2000 0007.
Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na ww rachunek bankowy. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty, w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać odpowiednio:
-„wadium lokal mieszkalny nr 2, dz. 223/1 obr. 11 m. Darłowo”.

-„wadium lokal użytkowy, dz. 223/1 obr. 11 m. Darłowo”.
1. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej:
a) dowód tożsamości
b) dowód wniesienia wadium
c) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym  poświadczeniem podpisu, o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
e) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, powinny przedłożyć oryginał z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 2 tygodnie oraz zgodę statutowych  organów na zakup nieruchomości,
f) w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 2 tygodnie.
g) cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U.2014.1380).
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
5. Wniesione wadium podlega:
    1) zaliczeniu na poczet ceny nabycia w przypadku uczestnika, który wygrał przetarg,
    2) przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zwarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
    3) zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, niezwłocznie, nie później  niż trzy dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje:

1.Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu; sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie   art. 43 ust. 1 pkt   10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 535 z późn. zm.), cena ta, w formie pieniężnej (pieniądze PLN), jest płatna nie później niż 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.
2.Wpłaty ceny za nieruchomość należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sławnie: Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie nr : 63 8566 0003 0000 4141 2000 0004.
3. Nabywca nabywa przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu przetargu.
4. Nabywca ponosi wszelkie koszty (opłaty notarialne, wypisów  z aktu i opłaty sądowe) związane z nabyciem.
5. Zbywane lokale nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.
6. Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
7.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2004.207.2108 z późn. zm.).
8. Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Starosty Sławieńskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
9. Zarząd Powiatu w Sławnie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem  internetowym - www. bip.powiatslawno.pl „Nieruchomości – przetargi” oraz www.powiatslawno.pl
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, pokój nr 74   lub pod numerem telefonu 59 810 64 75 lub 59 810 64 74.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem