Starostwo Powiatowe w Sławnie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- gmina Malechowo, obręb Borkowo

Starosta Sławieński zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z  późn. zm.), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), Zarządzenia Nr 80/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz Zarządzenia Nr 20/15 Starosty Sławieńskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, ogłasza:


I przetarg ustny nieograniczony na zbycie:
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Malechowo [321304_2], obrębie Borkowo [0004], oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 108/1 o powierzchni 0,3141 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona na podstawie jej wartości wynosi 28.360,00 zł netto.
Wadium  2.900,00 zł.

Opis nieruchomości:
Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla działki nr 108/1, prowadzi księgę wieczystą KO1K/00091811/6.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Malechowo, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Malechowo Nr XIX/112/96 z dnia 30 grudnia 1996 r., (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 5, poz. 22 z dnia 21.02.1997 r.), działka nr 108/1 obręb Borkowo, gm. Malechowo stanowi – tereny zabudowy zagrodowej „1MR” oraz tereny upraw polowych z preferencją dla ogrodniczych i sadowniczych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej „RO” .
Zobowiązania – brak
Obciążenia – brak
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszony był od dnia 09 kwietnia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm), upłynął w dniu 21 maja 2015 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57,  w dniu 09 lipca 2015 roku o godz. 10.00.
Warunki przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium, w pieniądzu PLN  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 06 lipca  2015 roku.
Wadium należy wpłacić  na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie nr 79 8566  0003 00004141 2000 0007.
Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ  środków finansowych na ww rachunek bankowy. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty, w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać odpowiednio:
-„wadium sprzedaż działki nr 108/1 obr. Borkowo gm. Malechowo”.
2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej:
a) dowód tożsamości
b) dowód wniesienia wadium
c) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym  poświadczeniem podpisu, o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
e) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, powinny przedłożyć oryginał z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 2 tygodnie oraz zgodę statutowych  organów na zakup nieruchomości,
f) w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 2 tygodnie.
g) cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U.2014.1380).
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
6. Wniesione wadium podlega:
  1) zaliczeniu na poczet ceny nabycia w przypadku uczestnika, który wygrał przetarg,
  2) przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zwarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
  3) zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, niezwłocznie, nie później  niż trzy dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Dodatkowe informacje:
1.Granice zbywanej nieruchomości nie będą wznawiane.
2. Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, powiększoną o podatek VAT  w wysokości 23 %, cena ta, w formie pieniężnej (pieniądze PLN), jest płatna nie później niż 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.
3. Wpłaty ceny za nieruchomość należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sławnie: Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie nr: 25 8566 0003 0000 4141 2000 0009.
4. Nabywca nabywa przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu przetargu.
5. Nabywca ponosi wszelkie koszty (opłaty notarialne, wypisów  z aktu i opłaty sądowe) związane z nabyciem.
6. Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
7. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
8. Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Starosty Sławieńskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
9. Starosta Sławieński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem  internetowym - www.bip.powiatslawno.pl „Nieruchomości – przetargi” oraz www.powiatslawno.pl
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, pokój nr 74 lub pod numerem telefonu 59 810 64 75 lub 59 810 64 74.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem