Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego- Podgórki

INFORMACJA

       Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  II  przetargu ustnego nieograniczonego:

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :
 - 28 maja 2015 r. godz. 1000; siedziba Starostwa Powiatowego  w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój nr 57, II ustny przetarg nieograniczony.
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
- działka nr 189/57 o powierzchni 2,5144 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00063864/7, położona w jednostce ewidencyjnej 321304_2-Malechowo, obręb 0020-Podgórki.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu :
- w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.
4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :  
- cena wywoławcza brutto 775 600,00 zł., (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset 00/100), (w tym wartość: gruntu pod parkiem o pow. 1,5424 ha -5 320 zł., wartość drzewostanu 31 500 zł.).
- ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.
5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
- brak oferentów.

 

INFORMACJA

       Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :
 - 28 maja  2015 r. godz. 1030; siedziba Starostwa Powiatowego w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, II ustny przetarg nieograniczony.
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
- działka nr 189/55 o powierzchni 0,0022 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00048706/1, położona w jednostce ewidencyjnej  321304_2-Malechowo, obręb 0020-Podgórki.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu :
- w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.
4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :  
- cena wywoławcza brutto 1 160,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt 00/100).
- ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.
5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
- brak oferentów. 

 

INFORMACJA

       Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  II  przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :
 - 28 maja  2015 r. godz. 1100; siedziba Starostwa Powiatowego w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, II  ustny przetarg nieograniczony.
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
- działka nr 189/56 o powierzchni 0,0020 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00048706/1, położona w jednostce ewidencyjnej 321304_2-Malechowo, obręb 0020-Podgórki.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu :
-  w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.
4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :  
- cena wywoławcza 1 160,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt 00/100).
- ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.
5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
- brak oferentów. 

 

 INFORMACJA

       Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  II  przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :
 - 28 maja 2015 r. godz. 1130; siedziba Starostwa Powiatowego w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, II ustny przetarg nieograniczony.
2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
- działka nr 189/54 o powierzchni 0,0026 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00048706/1, położona w jednostce ewidencyjnej  321304_2-Malechowo,  obręb   0020-Podgórki.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu :
-  w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.
4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :  
- cena wywoławcza brutto 1 390,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt 00/100). - ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.
5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
- brak oferentów.              

      

INFORMACJA

       Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  II przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :
 - 28 maja  2015 r. godz. 1200; siedziba Starostwa Powiatowego  w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój nr 57, II ustny przetarg nieograniczony.
2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
- działka nr 189/59 o powierzchni 3,3769 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00048706/1, położona w jednostce ewidencyjnej  321304_2-Malechowo, obręb 0020-Podgórki.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu :
- w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.
4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :  
- cena wywoławcza brutto 28 805,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięć 00/100), w tym: część rolna działki o pow. 2,7273 ha  - 24 115 zł.,  wartość gruntu pod parkiem o pow. 0,6496 ha - 2 240,00 zł., wartość drzewostanu–  2 450,00 zł).
- ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.
5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
- brak oferentów.       


    

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem