Starostwo Powiatowe w Sławnie

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości- Podgórki

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego

położonej w miejscowości Podgórki, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie.

Zarząd Powiatu w Sławnie zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782), § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), i wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie w dniach od 8 lipca do 28 lipca 2014 roku i poprzez umieszczenie w „Obserwatorze Lokalnym” oraz Biuletynie Informacji Publicznej ogłasza:

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości   stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego, położonych w jednostce ewidencyjnej 321304_2-Malechowo, obręb 0020-Podgórki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:

  Nr działki (rodzaj użytku)Godzina przetarguPowierzchniaCena wywoławcza brutto zł.Wysokość wpłaty wadium w gotówce
1. 189/57 (Bi, Bz) Kw nr KO1K/00063864/7 10:00 2,5144 ha 554 000,00 (w tym wartość: gruntu pod parkiem o pow. 1,5424 ha – 3800,00 zł., wartość drzewostanu 22 500,00zł.) 55 400,00 zł.
2. 189/55 (Bi) Kw nr 10:30 0,0022 ha 1 160,00 120,00 zł.
3. 189/56 (Bi) 11:00 0,0020 ha 1 160,00 120,00zł.
4. 189/54 (Bi) 11:30 0,0026 ha 1 390,00 140,00 zł.
5. 189/59 (RIVb, PsIV, PsV, Lz) 12:00 3,3769 ha 20 575,00 ( w tym: część rolna działki o pow. 2,7273 ha - 17 225,00 zł., wartość gruntu pod parkiem o pow. 0,6496 ha -   1 600,00 zł., wartość drzewostanu– 1 750 zł 2 100,00 zł.

Cena za część nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – zabytkowy park (grunt + zadrzewienie) uzyskana w wyniku przetargu zostanie obniżona o 50 % - (proporcjonalnie do udziału wartości zabytkowego parku - grunt + zadrzewienie, w cenie nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu), zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Terminy poprzednich przetargów: 20 listopada 2014 r., 28 maja 2015 r.

Opis nieruchomości:

Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla działek nr 189/54, 189/55, 189/56, 189/59 prowadzi księgę wieczystą KO1K/00048706/1, a dla działki nr 189/57 KO1K/00063864/7.

W planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Malechowo Uchwałą Nr XIX/112/96 z dnia 30.12.1996 r. ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Koszalińskiego Nr 5, poz. 22 z dnia 21.02.1997 r. – dz. nr 189/54; 189/55; 189/56, stanowią teren usług oświaty i zdrowia 15 UO, UZ; dz. nr 189/57 – teren usług oświaty i zdrowia 15 UO, UZ, teren zieleni parkowej ZP, lasy, parki leśne LS; dz. nr 189/59 - tereny upraw polowych „RP”.

Działki nr 189/54; 189/55; 189/56, są zabudowane garażami murowanymi, wrota drewniane, dachy konstrukcji drewnianej wsparte na ścianach, kryte eternitem i papą. Nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Działki otoczone są gruntem działki nr 189/57. Dojazd odbywa się przez tę działkę.

Działka nr 189/57 zabudowana jest pałacem pochodzącym z 1820 r., murowany, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, fundamenty kamienne, dach konstrukcji drewnianej kryty blachą, okna PCV, stolarka drzwiowa drewniana, budynek podłączony do gminnej sieci wodociągowej, sieci energetycznej, ścieki odprowadzane do szamba, ogrzewanie centralne, zasilane piecami na paliwo stałe.

Działka nr 189/59 – nieruchomość niezabudowana, położona w części południowej wsi, graniczy z lasem, działką niezabudowaną, użytkowana jako boisko, w jej granicach na użytku Lz występuje część zabytkowego parku z zadrzewieniem starszym pomieszanym z zakrzyczeniami i młodymi drzewami, teren działki ma zróżnicowaną rzeźbę, grunt podmokły, dostęp komunikacyjny przez drogę gruntową i drogi wyłożonej kamieniem polnym, często nieprzejezdne, teren działki ma bardzo zróżnicowaną rzeźbę, część przylegająca do lokalnego boiska znajduje się na wzniesieniu i jest płaska, następnie dosyć stromy stok schodzi w kierunku wschodnim u podnóża którego jest teren zadrzewiony i niecka odprowadzająca wodę.

Nieruchomości oznaczone jako działki nr: 189/54; 189/55; 189/56; 189/57obr. Podgórki, gm. Malechowo, położone są na terenie zabytkowego parku w m. Podgórki, wpisanego do rejestru zabytków jako park pałacowy wraz z aleją kasztanowców, pod nr 942, decyzją z dnia 15 lutego 1997 r., jednocześnie nieruchomość oznaczona jako działka nr 189/59 obr. Podgórki, gm. Malechowo w części położona jest w granicach w/w parku.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie pismem znak ZN.K.5183.124.2012.MB   z dnia 03 grudnia 2012 r .poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń do sprzedaży dz. nr 189/57 obr. Podgórki, a jej sprzedaż wymaga uzyskania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przyszły nabywca przed przystąpieniem do przetargu powinien przedstawić uzgodniony z Delegaturą w Koszalinie WUOZ w Szczecinie program zagospodarowania terenu parku.

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie decyzją nr 82.2013.K pozwolił na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr : 189/54; 189/55; 189/56; 189/59 obr. Podgórki. Informując jednocześnie, że sprzedaż w/w nieruchomości powinna być uwarunkowana wymogami wynikającymi z ochrony konserwatorskiej, a nabywca powinien zostać poinformowany   o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.   o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz   w umowie sprzedaży należy nałożyć na niego obowiązki wynikające z art. 26 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy.

Zobowiązania – brak.

Obciążenie – w dziale III księgi KO1K/000638647/7, prowadzonej dla dz. nr 189/57 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, o treści: odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu, która to służebność będzie wykonywana w pasie ziemi o łącznej powierzchni 1371 (tysiąc trzysta siedemdziesiąt jeden) metrów kwadratowych, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 189/53, Kw nr KO1K/000638647/7, położona w Podgórkach.

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 6918/2002 sporządzonym przez Radosława Rynkiewicza – notariusza w Słupsku w dniu 13 września 2002 powyższa służebność ustanowiona została za wynagrodzeniem w kwocie 75,00 zł, która to kwota płatna jest rocznie.

Termin złożenia wniosku  przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.782.), upłynął w dniu 19 sierpnia 2014 r.

Przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój nr 57, w dniu 24 września 2015 roku wg kolejności podanej w ogłoszeniu.

Warunki przetargów

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium, w pieniądzu PLN w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2015 roku.

Wadium należy wpłacić na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie nr   79 8566 0003 00004141 2000 0007.

Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na ww rachunek bankowy. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty, w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać odpowiednio:

-„wadium dz. 189/57 obr. Podgórki”; „wadium dz. 189/55 obr. Podgórki”; „wadium dz. 189/56 obr. Podgórki”; „wadium dz. 189/54 obr. Podgórki”; „wadium dz. 189/59 obr. Podgórki”.

1. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej:

a) dowód tożsamości

b) dowód wniesienia wadium

c) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d) przedstawienie dla dz. nr 189/57 obr. Podgórki uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zbytków Delegatura w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin, programu zagospodarowania

terenu parku oraz złożyć oświadczenie o przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków   i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami).

Zawarcie umowy notarialnej z nabywcą dz. nr 189/57 obr. Podgórki, wyłonionym w przetargu, nastąpi pod warunkiem wydania przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwolenia na nabycie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

e) Na nabywcę dz. nr 189/54, 189/55, 189/56 i 189/59 w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 26 ust. 1 w/w ustawy o ochronie zabytków   i opiece nad zabytkami zostanie nałożony obowiązek: opracowania w terminie 1 roku od dnia podpisania umowy sprzedaży : inwentaryzacji dendrologicznej wraz z programem prac pielęgnacyjnych dla drzewostanu na terenie zabytkowego parku, programu zagospodarowania zabytkowego parku wraz z programem użytkowym oraz przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych dla drzewostanu na terenie zabytkowego parku zgodnie z w/w programem prac pielęgnacyjnych, uzgodnionym uprzednio z wojewódzkim konserwatorem zabytków, w   terminie 2 lat od dnia podpisania umowy sprzedaży.

f) w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

g) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, powinny przedłożyć oryginał z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 2 tygodnie oraz zgodę statutowych organów na zakup nieruchomości,

h) w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 2 tygodnie.

i) cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U.2014.1380).

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu.

5. Wniesione wadium podlega:

   1) zaliczeniu na poczet ceny nabycia w przypadku uczestnika, który wygrał przetarg,

   2) przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zwarcia umowy sprzedaży     w terminie określonym przez organizatora przetargu,

   3) zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, niezwłocznie, nie później niż trzy dni odrozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje:

 1.Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu; sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie   art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów   i usług ( j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 535 z późn. zm.), cena ta, w formie pieniężnej (pieniądze PLN), jest płatna nie później niż 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.

2.W przypadku nabycia dz. 189/57, przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielenie bonifikaty, o której mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami nastąpi z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

3.Wpłaty ceny za nieruchomość należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sławnie: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie nr : 63 8566 0003 0000 4141 2000 0004.

4. Nabywca nabywa przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu przetargu.

5. Nabywca ponosi wszelkie koszty (opłaty notarialne, wypisów z aktu i opłaty sądowe) związane z nabyciem.

6.Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia podanego w zawiadomieniu oraz nie przedstawienia wydanego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na nabycie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, a także nie przedstawienia dokumentów dotyczących udzielonej pomocy publicznej – art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. u. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), Zarząd Powiatu w Sławnie może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Wznowienia punktów granicznych zbywanych nieruchomości wyłonieni w przetargu nabywcy wykonają we własnym zakresie i na własny koszt.

9.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

10. Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Starosty Sławieńskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

11. Zarząd Powiatu w Sławnie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym - www. bip.powiatslawno.pl „Nieruchomości – przetargi” oraz www.powiatslawno.pl

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, pokój nr 74   lub pod numerem telefonu 59 810 64 75 lub 59 810 64 74.

Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Sławnie, telefon numer 59 810 64 40.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem