Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 223/1 Darłowo

       Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

30 czerwca  2015 roku o godz. 1000; siedziba Starostwa Powiatowego w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, I ustny przetarg nieograniczony.

2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Lokal mieszkalny  nr 2 o pow. użytkowej 54,10 m2, składający się z: korytarza, 2 pokoi, kuchni i łazienki, położony na I piętrze  budynku. Lokal wchodzi w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki  223/1 o powierzchni 0,0268 ha,  położonej w jednostce ewidencyjnej 321301_1 Darłowo-M, przy ul. Wyspiańskiego 17,  obręb Nr 0011, Darłowo 11. Udział w nieruchomości wspólnej, tj. w niewydzielonej działce gruntu oraz w częściach wspólnych budynku wynosi 231/1000.
Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla działki nr 223/1, prowadzi księgę wieczystą Nr KO1K/00014361/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:
w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.
4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  

  • cena wywoławcza brutto 69 174,00 zł., (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 00/100).
  • ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.

5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
brak oferentów.         


INFORMACJA

       Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  II  przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :

30 czerwca  2015 roku o godz. 1100; siedziba Starostwa Powiatowego w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, II ustny przetarg nieograniczony.

2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
Lokal użytkowy o pow. użytkowej 46,80 m2, składający się z: pomieszczenia warsztatowego i 2 pomieszczeń gospodarczych położony na parterze budynku. Lokal wchodzi w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków numerem działki  223/1 o powierzchni 0,0268 ha,  położonej w jednostce ewidencyjnej 321301_1 Darłowo-M, przy ul. Wyspiańskiego 17,  obręb Nr 0011, Darłowo 11. Udział  w nieruchomości wspólnej, tj. w niewydzielonej działce gruntu oraz w częściach wspólnych budynku wynosi 219/1000.
Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla działki nr 223/1, prowadzi księgę wieczystą Nr KO1K/00014361/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.

4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :  

  • cena wywoławcza brutto 56 994,00 zł., (słownie złotych:  pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery  00/100).
  • ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.

5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
brak oferentów.       

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem