Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego - Borkowo dz. 108/1

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Starosta Sławieński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I  przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
- 09 lipca 2015 r. godz. 1000; siedziba Starostwa Powiatowego w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, I ustny przetarg nieograniczony.
2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
- działka nr 108/1 o powierzchni 0,3141 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00091811/6, położona w jednostce ewidencyjnej  321304_2-Malechowo,  obręb 0004-Borkowo.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:
- w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.
4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :  
- cena wywoławcza 28.360,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt 00/100).  
- ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.
5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
- brak oferentów.                                                                                                             

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem