Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa- Darłowo - M, obrębie 0003

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Darłowo - M, obrębie 0003, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka nr 35/1, jednostka ewidencyjna Darłowo - M [321301_1], obręb 0003 [Darłowo 03], księga wieczysta nr KO1K/00089058/2;
Działka nr 35/3, jednostka ewidencyjna Darłowo - M [321301_1], obręb 0003 [Darłowo 03], księga wieczysta nr KO1K/00089058/2;
2.Powierzchnia nieruchomości Działka nr 35/1 o powierzchni 0,0169 ha
Działka nr 35/3 o powierzchni 0,0258 ha
3.Opis nieruchomości Działki wchodzące w skład przedmiotowej nieruchomości są niezabudowane. Zgodnie z ewidencją gruntów przedmiotowe działki oznaczone są jako rowy (W). Działki będące przedmiotem zbycia znajdują się w kompleksie gruntów stanowiących własność osób fizycznych, zlokalizowanych przy ul. Północnej w Darłówku Wschodnim.
4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo zatw. Uchwałą Nr IV/34/07 Rady Miasta Darłowo z dnia 06-02-2007 r. (Dz. U. Woj. Zach. Nr 38, poz. 558 z dnia 26-03-2007 r.) przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 20MZ, U – tereny zabudowy obiektami zamieszkania zbiorczego z usługami.
5.Cena nieruchomości Zgodnie z operatem szacunkowym wartość nieruchomości została określona na kwotę :
działka nr 35/1 - 22.069,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości 23%
działka nr 35/3 – 26.058,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości 23%
6.Termin wnoszenia opłat >Gotówką jednorazowo nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości
7.Informację o przeznaczeniu do sprzedaży Sprzedaż na rzecz wnioskodawców w trybiebezprzetargowym, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782)
8Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wnioski można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno od dnia 29 lipca 2015 r. do dnia 09 września 2015 r.
9.Informacja dodatkowa

Nabywca ponosi koszty:
a) notarialne zgodnie z taksą notarialną,
b) sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.)

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sławnie na okres 21 dni tj. od dnia 29 lipca 2015 r. do dnia 19 sierpnia 2015 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) upływa z dniem 09 września 2015 roku. Wywieszono dnia 29 lipca 2015 r.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem