Starostwo Powiatowe w Sławnie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości- Gwiazdowo

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Sławno, obrębie Gwiazdowo.

 

Starosta Sławieński zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), Zarządzenia Nr 313/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz Zarządzenia Nr 37/15 Starosty Sławieńskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Sławno, obrębie Gwiazdowo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, ogłasza:


I przetarg ustny nieograniczony na zbycie:
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Sławno - G [321306_2], obrębie Gwiazdowo [0005], oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 152/1 o powierzchni 0,06 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona na podstawie jej wartości wynosi 2.724,00 zł.
Wadium  540,00 zł.

Opis nieruchomości:
Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla działki nr 152/1, prowadzi księgę wieczystą KO1E/00018598/5.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XIII/83/96 z dnia 26 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 14, poz. 55 z dnia 22.04.1996 r.), działka nr 152/1 obręb Gwiazdowo, stanowi teren istniejących stawów hodowlanych ryb, oznaczony w miejscowym planie jako B.2.5.RRO. Działka 152 i 153. Dopuszcza się rozbudowę stawów pod warunkiem uzyskania decyzji wodno – prawnej oraz opracowania o.o.ś                              przed wystąpieniem o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zobowiązania – brak
Obciążenia – brak
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszony był od dnia 22 czerwca 2015 r. do dnia 13 lipca 2015 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm), upłynął w dniu 03 sierpnia 2015 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57,  w dniu 25 września 2015 roku o godz. 10.00.
Warunki przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium, w pieniądzu PLN  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 21 września 2015 roku.
Wadium należy wpłacić  na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie nr 79 8566  0003 00004141 2000 0007.
Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ  środków finansowych na ww rachunek bankowy. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty, w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać odpowiednio:
-„wadium sprzedaż działki nr 152/1 obr. Gwiazdowo gm. Sławno”.
2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej:
a) dowód tożsamości
b) dowód wniesienia wadium
c) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym  poświadczeniem podpisu, o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
e) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, powinny przedłożyć oryginał z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 2 tygodnie oraz zgodę statutowych  organów na zakup nieruchomości,
f) w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 2 tygodnie.
g) cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U.2014.1380).
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
6. Wniesione wadium podlega:
  1) zaliczeniu na poczet ceny nabycia w przypadku uczestnika, który wygrał przetarg,
  2) przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zwarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
  3) zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, niezwłocznie, nie później  niż trzy dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Dodatkowe informacje:
1.Granice zbywanej nieruchomości nie będą wznawiane.
2. Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, powiększoną o podatek VAT  w wysokości 23 %, cena ta, w formie pieniężnej (pieniądze PLN), jest płatna nie później niż 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.
3. Wpłaty ceny za nieruchomość należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sławnie: Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie  nr : 25 8566 0003 0000 4141 2000 0009.
4. Nabywca nabywa przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu przetargu.
5. Nabywca ponosi wszelkie koszty (opłaty notarialne, wypisów  z aktu i opłaty sądowe) związane z nabyciem.
6. Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
7. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
8. Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Starosty Sławieńskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
9. Starosta Sławieński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem  internetowym - www.bip.powiatslawno.pl „Nieruchomości – przetargi” oraz www.powiatslawno.pl
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, pokój nr 74 lub pod numerem telefonu 59 810 64 75 lub 59 810 64 74.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem