Starostwo Powiatowe w Sławnie

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego- obręb 02 m. Sławno

Ogłoszenie o I  przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego położonej  w obrębie 02 m. Sławno, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie.

Zarząd Powiatu w Sławnie zgodnie  z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2015 r.  poz. 782, 985, 1039), § 6, § 13  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)  i wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie w dniach od 15 lipca 2015 r. do 05 sierpnia 2015 roku i poprzez umieszczenie w „Obserwatorze Lokalnym” oraz biuletynie informacji publicznej ogłasza:

I  przetarg ustny nieograniczony na  zbycie prawa własności nieruchomości   stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, położonej w jednostce ewidencyjnej  321302_1, Sławno-M, obręb ewidencyjny Nr 0002,Slawno 2, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków jako:

LpNr działki (rodzaj użytku)
Numer księgi wieczystej
Powierzchnia
(ha)
Cena wywoławcza nieruchomości brutto
zł.
Wysokość wpłaty wadium w gotówce
1.  335 (Bi), Kw nr KO1E/00004029/5 0,3208 ha 688 390,00  w tym:
grunt:  192 480,00
budynki: 495 910,00
68 900,00 zł.

Opis nieruchomości:
Zabudowana budynkiem po byłym Zespole Szkół Zawodowych, położona w Sławnie przy ul. I-go Pułku Ułanów 11. Działka ogrodzona płotem z siatki. Budynek o 3 kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony, murowany, lico ceglane, o pow. zabudowy- 254 m2, pow. użytkowej – 730 m2, kubaturze 4326 m3, dach wysoki, czterospadowy, pokryty dachówką karpiówką.
W planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w Sławnie Uchwałą Nr XX/162/2000 z dnia 24.11.2000 r., obszar działki nr 335 przeznaczony jest na funkcję użyteczności publicznej. Szczegółowe ustalenia warunków zabudowy  i zagospodarowania terenu:
1) obiektowi wraz z terenem działki nadaje się miano zabytku,
2) obowiązuje zakaz rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejącego budynku,
3) obowiązuje zakaz zabudowy, zakaz nie dotyczy małej architektury,
4) obowiązuje zakaz budowy obiektów tymczasowych.
 Ponadto zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego obowiązuje zakaz podziału działki. Wszelkie prace modernizacyjno-budowlane należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Zobowiązania – brak.    
Obciążenia – brak.
Termin złożenia wniosku  przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej  nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm),  upłynął w dniu 27 sierpnia 2015 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, w dniu 30 listopada 2015 roku o godz. 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w wysokości podanej powyżej, które winno być wniesione   w pieniądzu   PLN  w terminie do dnia 27  listopada 2015 roku. Wadium należy wpłacić  na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a,   76-100 Sławno  – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie nr 79 8566  0003 00004141 2000 0007.
 Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ  środków finansowych na ww rachunek bankowy. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty, w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać odpowiednio: „wadium dz. 335 obr. 02 m. Sławno..
2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej:
a) dowód tożsamości
b) dowód wniesienia wadium
c) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń wraz z podaniem numeru konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewygrania przetargu,
d) w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym  poświadczeniem podpisu, o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
e) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, powinny przedłożyć oryginał z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 2 tygodnie oraz zgodę statutowych  organów na zakup nieruchomości,
f) w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 2 tygodnie.
g) cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U.2014.1380).
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
6. Wniesione wadium podlega:
    a) zaliczeniu na poczet ceny nabycia w przypadku uczestnika, który wygrał przetarg,
    b) przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zwarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
    c) zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, niezwłocznie, nie później  niż trzy dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Dodatkowe informacje:    
1.Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu; sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie   art. 43 ust. 1 pkt 9 i  10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów   i usług ( j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 535 z późn. zm.), cena ta, w formie pieniężnej (pieniądze PLN), jest płatna nie później niż 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.
2.Wpłaty ceny za nieruchomość należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sławnie: Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie  nr : 63 8566 0003 0000 4141 2000 0004.
3. Nabywca nabywa przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu przetargu.
4. Nabywca ponosi wszelkie koszty (opłaty notarialne, wypisów z aktu i opłaty sądowe) związane z nabyciem.
5.Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
6. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego  tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia podanego w zawiadomieniu  Zarząd Powiatu    w Sławnie może odstąpić od podpisania umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Wznowienia punktów granicznych zbywanych nieruchomości wyłoniony w przetargu nabywca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
8.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
9. Wpłacenie wadium jest równoznaczne  z zapoznaniem się  z Rozporządzeniem Rady Ministrów   z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).oraz dokumentami dotyczącymi nieruchomości.
10. Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Starosty Sławieńskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
11. Zarząd Powiatu w Sławnie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem  internetowym - www. bip.powiatslawno.pl „Nieruchomości – przetargi” oraz www.powiatslawno.pl
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy  ul. Sempołowskiej 2a, pokój nr 74   lub pod numerem telefonu 59 810 64 75 lub 59 810 64 74.
Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Sławnie, telefon numer 59 810 64 40.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem