Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego- Gwiazdowo dz. nr 152/1

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Starosta Sławieński podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  I przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :
 - 25 września  2015 r. godz. 1000; siedziba Starostwa Powiatowego w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, I ustny przetarg nieograniczony.
2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
- działka nr 152/1 o powierzchni 0,06 ha, położona w jednostce ewidencyjnej  Sławno-G, obręb ewidencyjny 0005 Gwiazdowo, dla której Sąd Rejonowy w Sławnie  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KO1E/00018598/5,
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu :
- osoby dopuszczone -2 ,
-  osoby niedopuszczone - brak.
4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :  
-  cena wywoławcza netto 2 724,00 zł., (słownie złotych: dwa tysiące siedemset dwadzieścia cztery 00/100)
-   najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto 2752,00 zł. (brutto 3 384,96 zł.).
5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
    -  Andrzej Olszewski .       

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem