Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa- Darłowo, działak nr 115/1

Wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Darłowo - M, obrębie 0012, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 115/1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współużytkowników wieczystych

 

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka nr 115/1, jednostka ewidencyjna Darłowo - M [321301_1], obręb 0012 [Darłowo 12], księga wieczysta nr KO1K/00055546/3;
2.Powierzchnia nieruchomości 0,2960 ha
3.Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana jest budynkami magazynowymi i placami składu opałowego.
4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D – Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo zatw. Uchwałą Nr VIII/79/07 Rady Miasta Darłowo z dnia 19 czerwca 2007 r. (Dz. U. Woj. Zach. Nr 89, poz. 1531 z dnia 14.08.2007 r.) działka nr 115/1 stanowi teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem „D32U”.
5.Cena nieruchomości Zgodnie z operatem szacunkowym wartość nieruchomości została określona na kwotę :wartość prawa własności - 206.075,00 zł, zaś wartość prawa użytkowania wieczystego - 115.701,00 zł.
Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Zatem cena nieruchomości wynosi 90.374,00 zł. Ze względu na posiadane udziały w prawie użytkowania wieczystego cena za udział do 3/4 części wynosi 67.780,50 zł, a za udział do 1/4 części wynosi 22.593,50 zł
6.Termin wnoszenia opłat Cena sprzedaży płatna jest w 10 ratach rocznych. Pierwsza rata płatna jest na3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własność nieruchomości, zaś pozostałe 9 rat płatnych będzie do dnia 31 marca każdego roku. Niespłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu wpłaty raty. Wierzytelność Skarbu Państwa z tytułu rozłożenia na raty ceny sprzedaży podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie na nieruchomości hipoteki.
7.Informację o przeznaczeniu do sprzedaży Sprzedaż na rzecz w trybiebezprzetargowym na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości, zgodnie z art. 32 ust. 1, 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.)
8Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wnioski można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno od dnia 15 października 2015 r. do dnia 26 listopada 2015 r.
9.Informacja dodatkowa Nabywcy ponoszą koszty:
a) notarialne zgodnie z taksą notarialną,
b) sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.)
  • Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sławnie na okres 21 dni tj. od dnia 15 października 2015 r. do dnia 05 listopada 2015 r.
  • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) upływa z dniem 26 listopada 2015 roku.
  • Wywieszono dnia 15 października 2015 r.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem