Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego- Podgórki, dz. nr 189/61

INFORMACJA

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  II  przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :
 - 22 października 2015 r. godz. 1100; siedziba Starostwa Powiatowego  w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, II ustny przetarg nieograniczony.
2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
- działka nr 189/61 o powierzchni 2, 2962 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie  w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych założono księgę wieczystą KO1K/00048706/1, położona w jednostce ewidencyjnej  321304_2-Malechowo,  obręb 0020-Podgórki.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia  w przetargu :
- w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.
4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :  
- cena wywoławcza brutto 140 829,00  zł., (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć  00/100).
- ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.
5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
- brak oferentów.       

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem