Starostwo Powiatowe w Sławnie

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Jeżyce

Ogłoszenie o I  przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej  jednostce ewidencyjnej Darłowo-G, obrębie ewidencyjnym Nr 0011 Jeżyce, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie.

Starosta Sławieński  zgodnie  z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774, 1777),   § 6, § 13  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)  i wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego   w Sławnie w dniach od  30 września 2015 r.  do 22 października  2015 roku i poprzez umieszczenie   w „Obserwatorze Lokalnym” oraz biuletynie informacji publicznej ogłasza:

I  przetarg ustny nieograniczony na  zbycie prawa własności nieruchomości   stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  jednostce ewidencyjnej Darłowo-G, obrębie ewidencyjnym Nr 0011 Jeżyce, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków jako:

LpNr działki (rodzaj użytku)
Numer księgi wieczystej
Powierzchnia
(ha)
Cena wywoławcza nieruchomości brutto
zł.
Wysokość wpłaty wadium w gotówce zł.
1. 119/1 (Bi), Kw nr KO1K/00018085/2 0,30 ha 12 150,00 1 300,00

Opis nieruchomości:
Działka rolna, nie użytkowana, nie zabudowana. Zlokalizowana we wsi pomiędzy zabudowaniami.
Zgodnie z  wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo ustanowionego uchwałą Nr XXII/282/05 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 czerwca   2005 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo na całym obszarze, z wyłączeniem działek: obręb Cisowo: nr ew. 5/2, 523/2, 531/1, 532/5, 532/7, 542/1, 543/1, 550, 551, 552, 561/1, 76/3, 101/3, 100/1, 88/4, 60/2, 68/2, 69/1, 64/4, 47/1, 79/4, obręb Barzowice: nr ew. 143/1, 159/2, 161/2, 168, obręb Kopań: nr ew. 151/1, 153/1, 174/2, obręb Zakrzewo: nr ew. 45/3, 142/5, 40/2 36/5, 44/1, 142/3, 139/1, 42/2, 138/1 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 96, poz. 1815),  działka nr 119/1 zgodnie z ww planem przeznaczona jest:  łąki, pastwiska, nieużytki bez zabudowy – oznaczone symbolem RZ; działka częściowo występuje w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej B miejscowości Jeżyce. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RZ zakazuje się wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy. Dopuszcza się zabudowę istniejącą przed wejściem planu   w życie.
Zobowiązania – brak.    
Obciążenia – brak.
Termin złożenia wniosku  przez osoby,  którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej  nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777),  upłynął w dniu   12 listopada 2015 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57,  w dniu 18 stycznia  2016 roku o godz. 1100.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w wysokości podanej powyżej, które winno być wniesione w pieniądzu PLN  w terminie do dnia 14 stycznia  2016 roku. Wadium należy wpłacić  na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a,   76-100 Sławno  – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie  nr 79 8566  0003 00004141 2000 0007.
 Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ  środków finansowych na ww rachunek bankowy. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty, w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać odpowiednio: „wadium dz. 119/1 obręb Jeżyce.
2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej:
a) dowód tożsamości
b) dowód wniesienia wadium
c) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń wraz z podaniem numeru konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewygrania przetargu,
d) w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym  poświadczeniem podpisu, o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
e) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, powinny przedłożyć oryginał z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 2 tygodnie oraz zgodę statutowych  organów na zakup nieruchomości,
f) w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 2 tygodnie.
g) cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U.2014.1380).
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
6. Wniesione wadium podlega:
    a) zaliczeniu na poczet ceny nabycia w przypadku uczestnika, który wygrał przetarg,
    b) przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zwarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
    c) zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, niezwłocznie, nie później  niż trzy dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Dodatkowe informacje:    
1.Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu; sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie   art. 43 ust. 1 pkt 9  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 535 z późn. zm.), cena ta, w formie pieniężnej (pieniądze PLN), jest płatna nie później niż 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.
2.Wpłaty ceny za nieruchomość należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sławnie: Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie  nr : 25 8566 0003 0000 4141 2000 0009.
3. Nabywca nabywa przedmiot przetargu w stanie istniejącym.
4. Nabywca ponosi wszelkie koszty (opłaty notarialne, wypisów z aktu i opłaty sądowe) związane z nabyciem.
5.Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
6. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego  tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia podanego w zawiadomieniu  Zarząd Powiatu    w Sławnie może odstąpić od podpisania umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Wznowienia punktów granicznych zbywanych nieruchomości wyłoniony w przetargu nabywca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
8.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
9. Wpłacenie wadium jest równoznaczne  z zapoznaniem się  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).oraz dokumentami dotyczącymi nieruchomości.
10. Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Starosty Sławieńskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
11. Starosta Sławieński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem  internetowym - www. bip.powiatslawno.pl „Nieruchomości – przetargi” oraz www.powiatslawno.pl
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym   w Sławnie przy  ul. Sempołowskiej 2a, pokój nr 74   lub pod numerem telefonu 59 810 64 75.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem