Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o wyniku I przetargu ustnym nieograniczonym, działka nr 119/1 Jeżyce

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Starosta Sławieński podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  I przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :
-  18 stycznia  2016 roku o godz. 1100; siedziba Starostwa Powiatowego  w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, I ustny przetarg nieograniczony.
2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
działka ewidencyjna  nr 119/1  o powierzchni 0,30 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VI Wydziale Ksiąg Wieczystych założono księgę wieczystą  nr KO1K/00018085/2, położona w województwie zachodniopomorskim, powiecie sławieńskim, jednostce ewidencyjnej Darłowo-G, obrębie ewidencyjnym Nr 0011 Jeżyce.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu :  2 osoby
4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :  
- cena wywoławcza brutto 12 150,00 zł., (słownie złotych: dwanaście  tysięcy  sto   pięćdziesiąt 00/100).
- cena najwyższa osiągnięta w przetargu   15 150,00 zł., (słownie złotych:  piętnaście  tysięcy  sto pięćdziesiąt 00/100)
5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
    -  Małgorzata Anna Bobrowska, zamieszkała w Darłowie.         

Powyższą informacje wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a,  budynek B, parter (tablica ogłoszeń) oraz  pod adresem  internetowym - www. bip.powiatslawno.pl „Nieruchomości – przetargi” i www.powiatslawno.pl.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem