Starostwo Powiatowe w Sławnie

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym, Malechowo, Podgórki dz. nr 189/61

Ogłoszenie o IV  przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego położonej w miejscowości Podgórki, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie.

Zarząd Powiatu w Sławnie zgodnie  z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U.  z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), § 6, § 13  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)  i wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie w dniach od  27 marca  do 17 kwietnia 2015 roku i poprzez umieszczenie w „Obserwatorze Lokalnym” oraz biuletynie informacji publicznej ogłasza:
IV  przetarg ustny nieograniczony na  zbycie prawa własności nieruchomości   stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, położonej w jednostce ewidencyjnej 321304_2-Malechowo,  obręb    0020-Podgórki, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków jako:

Lp.Nr działki (rodzaj użytku)Powierzchnia(ha)Cena wywoławcza nieruchomości brutto zł.Wysokość wpłaty wadium w gotówce
1. 189/61 (Bi, Bz) 2, 2962 ha 108 330,00  w tym:
 grunt: 35 245,00
 budynki: 73 085,00
11 000,00 zł.

Data poprzednich przetargów: 26 czerwca 2015 r., 22 października 2015 r., 18 kwietnia 2016 r.

Opis nieruchomości:
Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla działki nr 189/61,  prowadzi księgę wieczystą KO1K/00048706/1.
W planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Malechowo Uchwałą Nr XIX/112/96 z dnia 30.12.1996 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Koszalińskiego Nr 5, poz. 22 z dnia 21.02.1997 r. – dz. nr 189/61 stanowi teren urządzeń produkcji rolnej - adaptacja 12 RPO, częściowo teren zieleni parkowej 16ZP.
Działka nr 189/61 zabudowana jest budynkami gospodarczymi. Znajduje się w granicach wsi przy drodze do Ostrowca. Od strony drogi ogrodzona płotem z elementów betonowych. Południowa granica zlewa się z działką nr 189/57, nieogrodzona.
Nieruchomość oznaczona jako działki nr  189/61 obr. Podgórki, gm. Malechowo, w części położona jest w granicach zabytkowego parku w m. Podgórki, wpisanego  do rejestru zabytków jako park pałacowy wraz z aleją kasztanowców, pod nr 942, decyzją z dnia 15 lutego 1997 r., Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie decyzją   nr 82.2013.K z dnia 12 lutego 2013 r. pozwolił na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr :  189/54; 189/55; 189/56; 189/57; 189/61 obr. Podgórki. Informując jednocześnie, że sprzedaż w/w nieruchomości powinna być uwarunkowana wymogami wynikającymi z ochrony konserwatorskiej, a nabywca powinien zostać poinformowany   o obowiązkach wynikających  z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014, poz.    1446  ze zm.) oraz  w umowie sprzedaży należy nałożyć na niego obowiązki wynikające z art. 26 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy.
Zobowiązania – brak.    
Obciążenia – brak.
Termin złożenia wniosku  przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej  nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U.   z 2015 r. poz. 1774 ze zm.),  upłynął w dniu 8 maja  2015 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57,  w dniu  12 października 2016 r. roku o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w wysokości podanej powyżej, które winno być wniesione   w pieniądzu   PLN  w terminie do dnia  10  października 2016 roku. Wadium należy wpłacić  na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie  nr   79 8566  0003 00004141 2000 0007.
 Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ  środków finansowych na ww rachunek bankowy. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty, w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać odpowiednio: „wadium dz. 189/61 obr. Podgórki.
2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej:
a) dowód tożsamości,
b) dowód wniesienia wadium,
c) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz z  obowiązkami wynikającymi z  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1446 ze zm.).wraz   z podaniem numeru konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewygrania przetargu,
d) na nabywcę dz. nr 189/61 w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 26 ust. 1 w/w ustawy o ochronie zabytków   i opiece nad zabytkami zostanie nałożony obowiązek: opracowania w terminie 1 roku od dnia podpisania umowy sprzedaży : inwentaryzacji dendrologicznej wraz  z programem prac pielęgnacyjnych dla drzewostanu na terenie zabytkowego parku, programu zagospodarowania zabytkowego parku wraz z programem użytkowym oraz przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych  dla drzewostanu na terenie zabytkowego parku zgodnie  z w/w programem prac pielęgnacyjnych, uzgodnionym uprzednio z wojewódzkim konserwatorem zabytków, w terminie 2 lat od dnia podpisania umowy sprzedaży.
e) w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym  poświadczeniem podpisu, o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
f) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, powinny przedłożyć oryginał z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 2 tygodnie oraz zgodę statutowych  organów na zakup nieruchomości,
g) w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 2 tygodnie.
h) cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U.2016.1061).
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
6. Wniesione wadium podlega:
    a) zaliczeniu na poczet ceny nabycia w przypadku uczestnika, który wygrał przetarg,
    b) przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zwarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
    c) zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, niezwłocznie, nie później  niż trzy dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Dodatkowe informacje:
1.Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu; sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie   art. 43 ust. 1 pkt 9 i  10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów   i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 710 ze  zm.), cena ta, w formie pieniężnej (pieniądze PLN), jest płatna nie później niż 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.
2.Wpłaty ceny za nieruchomość należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sławnie: Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie  nr : 63 8566 0003 0000 4141 2000 0004.
3. Nabywca nabywa przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu przetargu.
4. Nabywca ponosi wszelkie koszty (opłaty notarialne, wypisów z aktu i opłaty sądowe) związane z nabyciem.
5.Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
6. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego  tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia podanego w zawiadomieniu  Zarząd Powiatu w Sławnie może odstąpić od podpisania umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Wznowienia punktów granicznych zbywanych nieruchomości wyłoniony w przetargu nabywca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
8.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z 2015 r. poz. 1774 ze zm.),  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
9. Wpłacenie wadium jest równoznaczne  z zapoznaniem się  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).oraz dokumentami dotyczącymi nieruchomości.
10. Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Starosty Sławieńskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
11. Zarząd Powiatu w Sławnie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem  internetowym - www. bip.powiatslawno.pl „Nieruchomości – przetargi” oraz www.powiatslawno.pl
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym   w Sławnie przy  ul. Sempołowskiej 2a, pokój nr 74  lub pod numerem telefonu 59 810 64 75 lub 59 810 64 74.
Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Sławnie, telefon numer 59 810 64 40.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem