Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE
do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości

Zapraszam do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na usługę „Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Gminy Postomino  pod realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rusinowo gmina Postomino – budowa drogi, ciągu pieszo – rowerowego, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 29/5 i 30/6, położone w jednostce ewidencyjnej Postomino [321305_2 Postomino], obrębie Rusinowo [0024], dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie XV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sławnie prowadzi księgę wieczystą o nr Kw KO1E/00012401/6, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. poz. 193, poz. 1194 z późn. zm.)”.
I. Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Sławnie
Adres do korespondencji ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
tel. 059 810 64 75 lub 59 810 64 74, fax. 059 810 49 12

 
II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Gminy Postomino  pod realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rusinowo gmina Postomino – budowa drogi, ciągu pieszo – rowerowego, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 29/5 i 30/6, położone w jednostce ewidencyjnej Postomino [321305_2 Postomino], obrębie Rusinowo [0024], dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie XV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sławnie prowadzi księgę wieczystą o nr Kw KO1E/00012401/6, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. poz. 193, poz. 1194 z późn. zm.)
2. Termin wykonania zleconych prac: 21 dni od daty podpisania umowy.

 
III. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz  ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień – rzeczoznawcy majątkowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Oświadczenie o prowadzeniu bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
4. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy majątkowego nie została orzeczona  kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:
1. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane w pkt III zaproszenia do składania ofert.
2.  W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela.
3. Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną brutto.
6. Realizacja usługi odbędzie  się na podstawie zlecenia Zamawiającego.
7. Rozpatrzenie ofert nastąpi  w ciągu 2 dni od upłynięcia terminu składania ofert.
8. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową.


V. Miejsce i termin składania ofert :
1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie wyceny nieruchomości przejętej na własność Gminy Postomino pod realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rusinowo gmina Postomino – budowa drogi, ciągu pieszo – rowerowego” w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, w terminie do dnia 27 października 2014 r. do godz. 10.00.
2. Nie będą rozpatrywane błędnie opisane, a także te, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie.
VI. Dodatkowe informacje:
1. Operat szacunkowy winien być sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2014 r. poz. 518 ze zm.), ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. poz. 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207 poz.2109 ze zm.),
2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym wyceną przy udziale byłych właścicieli nieruchomości,
3. Wykonawca użyje do wykonania operatu szacunkowego materiałów własnych oraz pokryje koszty związane z wykorzystaniem i zakupem materiałów geodezyjnych wymaganych do sporządzenia operatów szacunkowych (np. mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów).   
4. Operat szacunkowy należy sporządzić w jednym egzemplarzu wraz dokumentacją fotograficzną.
5.  Rzeczoznawca majątkowy sporządzający operat szacunkowy jest zobowiązany do składania wyjaśnień odnośnie zarzutów strony postępowania do operatu szacunkowego oraz na koszt własny do uczestnictwa  w postępowaniu o ustalenie odszkodowania, aż do ostatecznego zakończenia postępowania, w tym udział w rozprawach administracyjnych organizowanych przez Zamawiającego lub organizowanych przez organ odwoławczy.
VII. Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień – załącznik nr 2,
3. Oświadczenie o prowadzeniu bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej - załącznik nr 3.
4. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy majątkowego nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ustawy o gospodarce nieruchomościami – załącznik nr 4.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem