Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji techniczno – budowlanej przyłącza wodociągowego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie dokumentacji techniczno - budowlanej przyłącza wodociągowego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo


Zapraszam do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na usługę „Opracowanie dokumentacji techniczno - budowlanej przyłącza wodociągowego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo”
I. Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Sławnie
Adres do korespondencji ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
tel. 059 810 64 65, fax. 059 810 49 12


II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej  przyłącza wodociągowego do budynku wolnostojącego, położonego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 189/61.
2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z art. 29a i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do komunalnej sieci wodociągowej, które zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy.
3. Termin wykonania zleconych prac: 14 dni od daty podpisania umowy.


III. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień – załącznik nr 2,
3. Oświadczenie o prowadzeniu bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej - załącznik nr 3.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:
1. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane w pkt III zaproszenia do składania ofert.
2.  W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela.
3. Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
4. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
6. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną brutto.
8. Realizacja usługi odbędzie  się na podstawie zlecenia Zamawiającego.
9. Rozpatrzenie ofert nastąpi  w ciągu 2 dni od upłynięcia terminu składania ofert.


V.  Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie dokumentacji techniczno -budowlanej przyłącza wodociągowego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo.” w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, w terminie do dnia 22 października 2014 r. do godz. 15.00.
2. Nie będą rozpatrywane oferty błędnie opisane, a także te, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2.  Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia  o wyborze Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w przypadku jeśli oferowana cena przekroczy wysokość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.


VII. Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień – załącznik nr 2,
3. Oświadczenie o prowadzeniu bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej - załącznik nr 3.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem