Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zarządzenie Starosty Sławieńskiego dotyczące zasad wykonywania wycinki drzew na nieruchomościach Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr  71 /14
Starosty Sławieńskiego
z dnia 21  października  2014  r.


w sprawie zasad wykonywania koniecznej wycinki lub usunięcia drzew rosnących  na nieruchomościach  Skarbu Państwa oraz zasad  wykorzystywania pozyskiwanego drewna opałowego.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z  2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981, Nr 185, poz. 1092)  art. 11 ust.     1, art. 11 a, art. 12   i art. 23 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 906 ), zarządzam  co następuje:

§1. Określam zasady wykonywania wycinki lub usunięcia drzew z  terenów nieruchomości, które stanowią  własność Skarbu Państwa.
§2.1. Wycinki lub usunięcia drzew dokonuje się w celu utrzymania prawidłowej funkcji publicznej nieruchomości i w przypadku zagrożenia utrzymania tej funkcji przez rosnące drzewo.
2. Ustalenie potrzeb usuwania i wycinki drzew odbywa się na podstawie przeglądów nieruchomości, lub informacji z których sporządza się protokół, lub informacji uzyskanej od mieszkańców.
3. Zasadność wycinki drzew opiniuje Wydział Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
4. Przed wycinką drzew należy uzyskać decyzję zezwalającą na jej wykonanie.
§ 3.1. Zarządzenie stosuje się do wycinki drzew oraz podmiotów chcących dokonać zakupu drewna.
2. Wycinka drzew jest wykonywana w wyniku zlecenia.
3. Przed zleceniem następuje ustalenie objętości drzewa stojącego.
4. Zlecenie obejmuje:
1) Wycinkę drzewa, zabezpieczenie drewna, usunięcie zanieczyszczeń i uporządkowanie terenu wg wskazań zamawiającego.
2) Przekazanie drewna.
§ 4.1. Wynagrodzenie za usunięcie lub wycięcie drzewa w wieku powyżej dziesięciu lat, ustala się w wysokości 10 zł./szt.,  niezależnie od obwodu.
2. Wynagrodzenie może ulec zmianie w stosunku do stawki określonej w ust. 1 w przypadku utrudnionego dostępu do drzewa, gęstej zabudowy lub innych przeszkód utrudniających ścięcie drzewa, oraz innych szczególnych przypadkach, w tym przypadkach losowych.
§ 5.1. Za drewno pozyskane w wyniku wycinki pobiera się opłatę w oparciu o ceny określone w załączniku do zarządzenia.
2. Objętość grubizny drewna oblicza się na podstawie miąższości określonej w Tablicach miąższości drzew stojących w opracowaniu M. Ciuraja, B. Radwańskiego, S. Strzemskiego – Wydawnictwo PWRiL Warszawa 1966 r.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Architektury, Budownictwa, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Wojciech Wiśniowski

 


Zał. do Zarządzenia Nr 71./14
Starosty Sławieńskiego
z dnia 21 października 2014 r.

Ceny drewna opałowego
pozyskanego z drzew rosnących na nieruchomościach Skarbu Państwa

Gatunek drzewa

Cena netto zł/m3

Stawka podatku VAT w %

buk, dąb, grab, jesion, wiąz,

70,00

obowiązująca w dniu sprzedaży

brzoza, olcha, klon jawor

55,00

topola, osika, wierzba

50,00

pozostałe liściaste

35,00

sosna, świerk , modrzew, daglezja

70,00

pozostałe drzewa iglaste

35,00

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem