Starostwo Powiatowe w Sławnie

ZAPYTANIE OFERTOWE do składania ofert na wykonanie usług w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych

Zapraszam do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na usługę „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości”.

I. Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Sławnie

Adres do korespondencji ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

tel. 059 810 64 75 lub 59 810 64 74, fax. 059 810 49 12

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu operatów szacunkowych, określających wysokość szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w celu ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), spowodowanej budową linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Sławno – Sianów na podstawie decyzji Starosty Sławieńskiego o zezwoleniu Inwestorowi – ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na założenie i przeprowadzenie przewodów służących do dystrybucji energii elektrycznej (napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Sławno – Sianów):

 

 

Lp.

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Nr księgi wieczystej

1

Gmina Sławno

Rzyszczewo

18/5

KO1E/00009202/7

2

Gmina Sławno

Smardzewo

217/2

KO1E/00003207/0

214/2

3

Gmina Malechowo

Karwice

325/1

KO1K/00047932/7

136

319/7

324

4

Gmina Malechowo

Karwice

114

KO1K/00077641/9

5

Gmina Malechowo

Karwice

320

KO1K/00064358/4

111/1

111/2

6

Gmina Malechowo

Malechowo

167

KO1K/00057837/4

7

Gmina Malechowo

Malechowo

186

KO1K/00011538/4

8

Gmina Malechowo

Malechowo

186

KO1K/00011538/4

9

Gmina Malechowo

Malechowo

443

KO1K/00011548/7

10

Gmina Malechowo

Malechowo

442

KO1K/00015015/0

11

Gmina Malechowo

Malechowo

356

KO1K/00052893/9

12

Gmina Malechowo

Malechowo

226/3

KO1K/00054511/2

13

Gmina Malechowo

Malechowo

370/16

KO1K/00036234/4

14

Gmina Malechowo

Gorzyca

276/1

KO1K/00070349/3

277/1

15

Gmina Malechowo

Niemica

409/1

KO1K/00047147/7

409/2

16

Gmina Malechowo

Niemica

411/1

KO1K/00034749/1

17

Gmina Malechowo

Niemica

53/1

KO1K/00042988/9

54

18

Gmina Malechowo

Niemica

408/3

KO1K/00079770/6

19

Gmina Malechowo

Niemica

391

KO1K/00078829/8

52/1

2. Termin wykonania zleconych prac:30 dni od daty podpisania umowy.

III. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień – rzeczoznawcy majątkowego, oraz oświadczenie o prowadzeniu bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3.Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy majątkowego nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

1. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane w pkt III zaproszenia do składania ofert.

2. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela.

3. Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.

4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną brutto.

6. Realizacja usługi odbędzie się na podstawie zlecenia Zamawiającego.

7. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 2 dni od upłynięcia terminu składania ofert.

8.O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową.

 

V. Miejsce i termin składania ofert :

1.Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na usługę sporządzenia operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości”. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, w terminie do dnia 20 lutego 2015 r. do godz. 15.00.

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Dodatkowe informacje:

1. Operaty szacunkowe winny być sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 985 ze zm.) oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych wydanymi przez Polską Federacje Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,

2. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w operacie szacunkowym:

- zdjęć wycenianej nieruchomości,

- protokołu z oględzin nieruchomości,

- notatki z badania zapisów księgi wieczystej,

- wypisu z rejestru gruntów lub informacji z ewidencji gruntów,

- wyrysu z mapy ewidencyjnej lub mapy ewidencyjnej

3. Wykonawca użyje do wykonania operatów materiałów własnych.

4. Operat szacunkowy należy sporządzić w dwóch egzemplarzach.

5. Rzeczoznawca majątkowy sporządzający operat szacunkowy jest zobowiązany do składania wyjaśnień odnośnie zarzutów strony postępowania do operatu szacunkowego oraz na koszt własny do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych organizowanych przez Zamawiającego lub organizowanych przez organ odwoławczy.

 

VII. Załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego –załącznik nr 1.

2.Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień oraz o prowadzeniu bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej – załącznik nr 2,

3.Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy majątkowego nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ustawy o gospodarce nieruchomościami – załącznik nr 3.

 

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem