Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

Zapraszam do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz.1579 t.j.) na usługę „Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Gminy Postomino pod realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rusinowo gmina Postomino – budowa drogi, ciągu pieszo – rowerowego, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 29/5 i 30/6, położone w jednostce ewidencyjnej Postomino [321305_2 Postomino], obrębie Rusinowo [0024], dla której Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr Kw KO1E/00012401/6, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017 poz.1496 ze zm. )”.

I. Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2 a, 76-100 Sławno.
II. Rodzaj zamówienia: usługa.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1.    Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Gminy Postomino  pod realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rusinowo gmina Postomino – budowa drogi, ciągu pieszo – rowerowego, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 29/5 i 30/6, położone w jednostce ewidencyjnej Postomino [321305_2 Postomino], obrębie Rusinowo [0024], dla której Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1E/00012401/6, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w     zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2017 poz.1579 ).
2.    Termin wykonania zleconych prac: 21 dni od daty podpisania umowy.
IV. Kryteria i Wymagania jakim powinna odpowiadać złożona oferta:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać operaty szacunkowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, obowiązującymi w tym zakresie normami i zasadami wiedzy, w tym w szczególności z :
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2018 poz.121);
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr.165, poz. 985 ze zm.);
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 266 ze zm. );
- Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych.
2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym wyceną przy udziale byłych właścicieli nieruchomości,
3. Wykonawca użyje do wykonania operatu szacunkowego materiałów własnych oraz pokryje koszty związane z wykorzystaniem i zakupem materiałów geodezyjnych wymaganych do sporządzenia operatów szacunkowych (np. mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów).
4. Operat szacunkowy należy sporządzić w jednym egzemplarzu wraz dokumentacją fotograficzną.
5. Rzeczoznawca majątkowy sporządzający operat szacunkowy jest zobowiązany do składania wyjaśnień odnośnie zarzutów stron postępowania do operatu szacunkowego oraz na koszt własny do uczestnictwa w postępowaniu o ustalenie odszkodowania, aż do ostatecznego zakończenia postępowania, w tym udział w rozprawach administracyjnych organizowanych przez Zamawiającego lub organizowanych przez organ odwoławczy.
6. Z uwagi na specyfikę nieruchomości gruntowych przeznaczonej pod budowę drogi gminnej i ciągu pieszo- rowerowego Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie wyłączenie te podmioty, które posiadają doświadczenie w zakresie sporządzania operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budowę drogi i ciągu pieszo-rowerowego.
7. Uwzględniając powyższe wykonawca zobowiązany jest przedstawić poświadczenie wykonania, w ciągu ostatnich 2 lat, licząc od daty składania ofert, operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod inwestycje drogowe.
8. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela.
9. Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
10. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
11. Oferta złożona do zapytania ofertowego powinna zawierać:
1)  Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem;
2) Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień – rzeczoznawcy majątkowego;
3) Oświadczenie o prowadzeniu bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania oraz aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo aktualny wydruk Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego;
4) Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy majątkowego nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
5) Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
6) Oświadczenie oferenta, że jest związany z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert;
7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego i wyniku konkursu;
8) Poświadczenie wykonania, w ciągu ostatnich 2 lat, licząc od daty składania ofert, operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową nieruchomości gruntowych zabudowanych niezabudowanych przeznaczonych pod realizacje inwestycji drogowych;
9) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim;
10) Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem;
11) Ocena spełnienia wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach oraz dokumentach.
V. Miejsce, termin i tryb złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty wraz z załącznikami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie , ul. Sempołowskiej 2a 76-100 Sławno.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno: „Zaproszenie do złożenia oferty – Wybór rzeczoznawcy majątkowego do sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania”.
3. Termin składania ofert upływa dnia 19.02.2018 r. o godz. 1400.
4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
5. W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową / kurierem decyduje data i godzina wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.
6. Oferty zostaną otwarte w dniu 19.02.2018 r., o godz. 1430 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a, 76 – 100 Sławno, pokój nr 74, budynek B, parter.
7. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta została przyjęta drogą pocztową. Pozostali oferenci nie będą powiadamiani.
VI. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się w terminie 21 od dnia podpisania umowy.
2.  Wykonawca zobowiązany będzie we wskazanym terminie sporządzić operaty szacunkowe i przekazać je Zamawiającemu.
VII. Kryteria wyboru ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie kryterium:
Cena - 100% .
VIII. Warunki płatności:
Płatność na podstawie faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
IX. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
telefon 59 810 64 75.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia publicznego konkursu ofert na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie o posiadanych wymaganych uprawnieniach.
3. Oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
4. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy majątkowego nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
5. Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania – zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem