Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w gminie Malechowo, obrębie Borkowo

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr 108/1

Jednostka ewidencyjna Malechowo

Obręb ewidencyjny Borkowo

Księga wieczysta nr KO1K/00091811/6

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,3141 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieużytkowana, zakrzaczona i porośnięta samosiewkami. Działka jest zlokalizowana na obrzeżu wsi, graniczy z działkami zabudowanymi i boiskiem sportowym. Dojazd do działki drogą utwardzoną.

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Malechowo, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Malechowo Nr XIX/112/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 5, poz. 22 z dnia 21.02. 1997 r.), działka nr 108/1 obręb Borkowo, stanowi tereny zabudowy zagrodowej „1MR” oraz tereny upraw polowych z preferencją dla ogrodniczych i sadowniczych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej „RO”.

5.

Cena nieruchomości

Zgodnie z operatem szacunkowym wartość nieruchomości została określona na kwotę 28.360,00 zł netto.

Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę osiągniętą w przetargu, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23 %, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

6.

Termin wnoszenia opłat

Jednorazowo nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości

7.

Informację o przeznaczeniu do sprzedaży

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

8

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

Wnioski można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu tj. od dnia 9 kwietnia 2015 do 21 maja 2015 r.

9.

Informacja dodatkowa

Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem. tj.: opłaty notarialne, wypisów z aktu i opłaty sądowe.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sławnie na okres 21 dni tj. od dnia 9 kwietnia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) upływa z dniem 21 maja 2015 roku.

Wywieszono dnia 9 kwietnia 2015 r.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem