Starostwo Powiatowe w Sławnie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- gmina Malechowo, obręb Borkowo

Starosta Sławieński zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z  późn. zm.), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), Zarządzenia Nr 80/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz Zarządzenia Nr 20/15 Starosty Sławieńskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, ogłasza:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- gmina Malechowo, obręb Borkowo

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym- Darłowo, działka nr 223/1

Zarząd Powiatu w Sławnie zgodnie  z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia  21 sierpnia    1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2014 r.   poz. 518, 659, 805, 906, 1200),  § 6, § 13  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, ze zm.) ogłasza:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o II  przetargu  ustnym nieograniczonym- Darłowo, działka nr 223/1

Wykaz nieruchomości

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.518 ze zm.),
„Zarząd Powiatu w Sławnie  informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul Sempołowskiej 2a oraz na stronie internetowej www.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został wykaz  nieruchomości stanowiącej  własność  Gminy Miasto Sławno, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sławieńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 795/16  o powierzchni  0,7181ha,  położonej w obrębie    0002 miasta Sławno przy ulicy Chełmońskiego 30, objętych księgą wieczystą Kw KO1E/00014427/8, przeznaczonej  do oddania w użytkowanie na okres kolejnych 12 lat, dotychczasowemu użytkownikowi.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem