Starostwo Powiatowe w Sławnie

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246 z późn. zm.), art.22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z późn. zm.), §6 ust 3 w związku z §4 pkt 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U z 2012 r. poz 1246) podaje się do publicznej wiadomości, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie użytków zalesionych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, obejmujące obszar gminy Sławno, obręb ewidencyjny:

Czytaj więcej: Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

ZAPYTANIE OFERTOWE do składania ofert na wykonanie usług w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych

Zapraszam do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na usługę „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości”.

I. Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Sławnie

Adres do korespondencji ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

tel. 059 810 64 75 lub 59 810 64 74, fax. 059 810 49 12

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu operatów szacunkowych, określających wysokość szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w celu ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), spowodowanej budową linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Sławno – Sianów na podstawie decyzji Starosty Sławieńskiego o zezwoleniu Inwestorowi – ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na założenie i przeprowadzenie przewodów służących do dystrybucji energii elektrycznej (napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Sławno – Sianów):

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE do składania ofert na wykonanie usług w zakresie sporządzenia operatów...

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem