Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

Zapraszam do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz.1579 t.j.) na usługę „Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Gminy Postomino pod realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rusinowo gmina Postomino – budowa drogi, ciągu pieszo – rowerowego, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 29/5 i 30/6, położone w jednostce ewidencyjnej Postomino [321305_2 Postomino], obrębie Rusinowo [0024], dla której Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr Kw KO1E/00012401/6, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017 poz.1496 ze zm. )”.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

Informacja o umieszczeniu wykazu nieruchomości 07.12.2017r.

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2016r. Poz. 2147 ze zm.) Starosta Sławieński informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Sempołowskiej 2a w Sławnie oraz na stronie internetowej www.bip.powiatslawno.pl, www.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwaa, położonej w gminie Malechowo, obrębie Ostrowiec, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 354/1 o powierzchni 1,2864ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00114212/5, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz gminy Malechowo.

Informacja o umieszczeniu wykazu nieruchomości 27.10.2017r.

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)
Zarząd Powiatu w Sławnie informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul.Sempołowskiej 2a oraz na stronie internetowej bip.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został wykaz dotyczący zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sławno, nieruchomość będącą własnością Powiatu Sławieńskiego, położoną w województwie zachodniopomorskim, powiecie sławieńskim, jednostce ewidencyjnej Sławno-M, obrębie ewidencyjnym nr 0003, Sławno 3, ul. Polanowska 44a  oznaczoną jako działki ewidencyjne: nr 195/1 o powierzchni 0,0217 ha, nr 195/4 o powierzchni 0,3190 ha, działka zabudowana, dla których Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1E/00014606/7 .

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem