Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zarządzenie Nr 78/14 Starosty Sławieńskiego z dnia listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Wykaz niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Malechowo, obrębie Ostrowiec przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 78/14 Starosty Sławieńskiego z dnia listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu...

Informacja o wyniku IV przetargu - Podgórki

I N F O R M A C J A

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :

- 28 października 2014roku o godz. 1000; siedziba Starostwa Powiatowego w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój nr 57, IV ustny przetarg nieograniczony.

2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

- działka nr 189/61 o powierzchni 2,2962 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00048706/1, położona w jednostce ewidencyjnej 321304_2-Malechowo, obręb 0020-Podgórki.

3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu :

- w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.

4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :

- cena wywoławczabrutto 179 200,00 zł. (słownie złotych : sto siedemdziesiąt dziewięć dwieście 00/100), w tym: grunt: 23 800,00 zł., budynki: 155 400,00 zł.

- ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.

5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

- brak oferentów.

Sławno, dnia 5 listopada 2014 r.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem